Признаването на право на приспадане на данъчен кредит за внос на стоки от данъчно задължени лица, които не придобиват собствеността върху тях, но извършват със същите доставки по чл. 24, ал. З на ЗДДС

Изх. № 24-31-6
Дата: 11.03.2009 год.
ЗДДС, чл. 24, ал. 3.
Относно: Признаването на право на приспадане на данъчен кредит за внос на стоки от данъчно задължени лица, които не придобиват собствеността върху тях, но извършват със същите доставки по чл. 24, ал. З на ЗДДС.
Във връзка с изпратено от Вас писмено запитване, постъпило в регистъра нана НАП с вх. № 24-31-6/19.01.2009 г. и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Изложената в запитването фактическа обстановка се отличава от тази, изложена в Становище изх.№ 24-34-245/17.12.2007 г. на Изпълнителния директор на НАП. Извън това, в случая считаме, че тя не е напълно изяснена и това не дава възможност за изразяване на становище по същество по случая.
Липсата на информация относно договорните взаимоотношения между …….., …….и ………………. от една страна и ………………………..от друга., съответно липса или наличие на договорни взаимоотношения между ……………….и …………….. от една страна и ………….. от друга, е пречка за определяне на адекватен и законосъобразен начин за третиране за целите на ЗДДС на извършените операции на територията на страната. Не става ясно на какво основание въпросните френски дружества са предоставили (доверили) стоките на ………… Не става ясно дали има прехвърляне на собственост между френските дружества по повод изработката на облеклата, къде и при какви условия е налице такова евентуално прехвърляне на собственост. Не става ясно също така кой носи риска за стоките, докато те се намират на територията на страната и дали това не е българското дружество, извършващо преработката, което въпреки че не е формален собственик на стоките, е възможно на практика да действа като такъв.
Считаме, че за целта следва да се изиска допълнителна информация, която да изясни обстоятелствата относно собствеността на стоките, предмет на вноса, както и на готовата продукция по процесния случай посредством Процедурата за искане на информация по Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 г. относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност.
Тези обстоятелства биха могли да бъдат установени или в производството по Глава осемнадесета на ДОПК. съобразно правомощията на Решаващия орган по чл. 155, ал.З от кодекса и при спиране на производството на основание чл. 34, ал.1, т.2 от
същия или в хода на ревизионно производство, образувано във връзка с Решение по 155, ал.4, т.1 от ДОПК, като преценката относно това е от компетентността на Решаващия орган.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар