определяне мястото на изпълнение и режима на облагане с ДДС на доставка на услуга.

2_2719/20.11.2008
Чл.21, ал.3 ЗДДС
Относно: определяне мястото на изпълнение и режима на облагане с ДДС на доставка на услуга.
Уважаема г-жо К,
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В с вх. № год., изразявампринципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.
В писмото си сочите, чедружеството Ви е регистрирано по ЗДДС лице и извършва следните услуги на фирми производители на мебели, регистрирани за целите на ДДС лица в Италия:
– информиране на италианските предприятия за евентуални български клиенти и осъществяване на контакт, в резултат на което могат да възникнат или да не възникнат сделки между посочените лица. При евентуална продажба на мебели италианските фирми издават инвойс на българските контрагенти и стоката преминава в тяхна собственост на територията на Италия;
– реклама на италианските фирми-производители на мебели.
Описвате също, че „Б” ЕООД получава възнаграждение за извършените услуги и издава фактури без ДДС на основание чл.21, ал.3, т.2, б.”б” и б.”г” от ЗДДС.
Поставеният в запитването въпрос е свързан с определяне на мястото на изпълнение на описаните от Вас доставки на услуги и данъчният им режим.
За да се приложи определен режим на облагане с данък върху добавената стойност на доставките на услуги е необходимо правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това място, доставките на територията на страната са облагаеми и приложимата ставка е 20 на сто /0 на сто/, или са с място на изпълнение извън територията на страната, което е основание за неначисляване на данък.
Основният принцип при определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга е разписан в чл.21, ал.1 от ЗДДС. Мястото на изпълнение на доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Едно от изключенията на основното правило по чл.21, ал.1 от ЗДДС е посочено в ал.3 на същата разпоредба, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
– получателят е лице установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът;
– доставяните услуги са сред посочените в т.2, буква „а” до буква „н” на чл.21, ал.3 от ЗДДС услуги.
Предвид гореизложеното и доколкото предоставяните от Вас услуги по информиране на италианските предприятия за възможни български клиенти на произвежданата от тях продукция, представляват единствено предоставяне на информация срещу възнаграждение дължимо от получателя, са приложими разпоредбите на чл.21, ал.3, т.2, б.”г” от ЗДДС при условие, че получателите на тези услуги са данъчно задължени лица, установени в Италия. В този случай мястото на изпълнение на доставките е извън територията на страната и с оглед разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС не се начислява ДДС при извършване на доставките.
В запитването сте посочили, че дружеството Ви извършва и рекламни услуги на италиански фирми – производители на мебели, предвид което считаме, че мястото на изпълнение на тези услуги може да бъде определено по реда на чл.21, ал.3, т.2, буква „б” от ЗДДСпри условие, че получателите на услугите са данъчно задължени лица, установени в Италия. Съгласно разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС доставките с място на изпълнение извън територията на страната не подлежат на облагане с ДДС.

Оценете статията

Вашият коментар