облагане на приобретателя на недвижим имот или МПС в случаите, в които данъкът е платен от прехвърлителя

Изх. №24-33-119
Дата: 15.12.2010 год.
ЗМДТ, чл. 58, ал. 3;
ЗМДТ, чл. 151, ал. 2.
Относно: облагане на приобретателя на недвижим имот или МПС в случаите, в които данъкът е платен от прехвърлителя
В отговор на поставените въпроси по прилагането на ЗМДТ изразяваме следното становище:
1. Общото правило относно дължимоста на данъка върху недвижимите имоти при прехвърляне на недвижим имот се съдържа в чл. 15, ал. 2 ЗМДТ, според което приобретателят дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, т.е. прехвърлителят дължи данък до месеца на прехвърлянето включително. В случаите, в които данъкът е платен от прехвърлителя за цялата година или за определен период от нея /напр. три вноски/, приобретателят дължи данък от месеца, следващ месеца, за който данъкът е платен /чл. 15, ал. 2 ЗМДТ/.
2. Данъкът върху недвижимите имоти е годишно задължение. При прехвърляне на имот в изложения от Вас случай партидата на дарителите следва да се закрие от началото на 2008 г. Разпоредбата на чл. 15, ал. 2 ЗМДТ според която, при прехвърляне на имот, когато данъкът е платен от прехвърлителя, приобретателят дължи данък за периода след плащането, се прилага за годината на прехвърлянето. Приобретателят /надареният/ дължи данък от началото на 2008 г.
3. В третия случай партидата на собствениците следва да се закрие и да се открие такава на ползвателя, на основата на подадена от него декларация /по чл. 14 или чл. 17 ЗМДТ/, тъй като той е данъчнозадължено лице. Задължения на ползвателя трябва да се начислят от момента на учредяване на правото на ползване върху имота. Платените от собствениците суми се явяват недължимо внесени и подлежат на прихващане или възстановяване.
4. Тъй като според чл. 15, ал. 2 ЗМДТ приобретателят не дължи данък за периода, за който данъкът е платен от прехвърлителя, то партидата на прехвърлителя следва да се закрие в края на периода, за който е платено. Разпоредбата се прилага както при плащане на данъка до края на годината, така и при плащане на отделните вноски.
5. По силата на чл. 58, ал. 3 при прехвърляне на собствеността на превозно средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.
Разпоредбата е създадена в настоящата си редакция с приемането на ЗМДТ през 1997 г. Целта е да се избегне двойно плащане на данъка / от прехвърлителя и приобретателя/ за годината на прехвърляне на превозното средство. В този си вид правилото не създава проблеми, когато прехвърлителят и приобретателят имат постоянни адреси, съответно седалища на управление, в една и съща община. Несъответствия се получават когато прехвърлителят и приобретателят имат постоянни адреси или седалища в различни общини, в който случай данъкът, платен от прехвърлителя, е постъпил в приход на общината по постоянния адрес на последния, а не на настоящия собственик, както изисква чл. 61 ЗМДТ.
Изложеното несъответствие не формира мотиви срещу прилагането на чл. 58, ал. 3 ЗМДТ, който е създаден като особено правило в интерес на данъчнозадълженото лице, още повече, че текстът не е претърпял никакви изменения след съществените промени в закона, предоставящи правомощия на общинските съвети да определят размерите на местните данъци в установени от закона граници и др. В този смисъл считаме, че ако приобретател на превозно средство представи документ за платен от прехвърлителя данък до края на годината /или за 1/2 от нея/ няма основание от приобретателя да се събират задължения за периода, за който данъкът е платен, независимо дали двете лица имат постоянни адреси, съответно седалища в една и съща община. В хипотезата, в която задължението на новия собственик за съответния период е по-голямо от платеното от прехвърлителя /данъкът в общината по постоянния адрес на приобретателя е по-висок/, разликата следва да бъде платена от приобретателя.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *