задължено лице за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имот, чийто ползвател е починал

Изх. №24-33-101
Дата: 17.09.2010 год.
ЗМДТ, чл. 11, ал. 2
относно: задължено лице за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имот, чийто ползвател е починал
В писмото под горния номер отдел «ДОП» при Дирекция «ОУИ» …. изразява становище относно лицето, от което следва да се търсят неплатените задължения на починал ползвател с вещно право на ползване за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за недвижим имот. Мнението на отдел «ДОП» е, че това следва да бъде собственикът на имота, като аргумент се сочи обстоятелството, че вещното право на ползване се погасява със смъртта на ползвателя, то е лично, срочно и ненаследимо.
Поддържаме изцяло изразеното вече становище, според което за задълженията на починал ползвател на недвижим имот след смъртта му следва да отговарят неговите наследници. Когато върху недвижим имот е учредено право на ползване, данъчнозадължено лице е не собственикът, а ползвателят /чл. 11, ал. 2 ЗМДТ/. Правото на ползване е непрехвърлимо и ненаследимо, но в случая в наследственото имущество на починалия не се включва правото на ползване, а задълженията му за данък и такса за имота, който е ползвал преди смъртта. Има разлика между вещното право на ползване и задълженията за данък и такса на ползвателя на недвижим имот. Едното е право, а другото задължение. Задълженията за данъци имат не вещноправен, а финансовоправен характер и преминават по наследство. Поради тази причина за непогасените задължения на починал ползвател следва да отговарят наследниците му, приели наследството.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

4/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *