облагане на чуждестранни театрални трупи, участници във фестивала В………………..“ по реда на Закона за корпоративното подоходни облагане (ЗКПО)

Изх. № 65-00-2
Дата: 23.06.2016 год.
ЗКПО, чл. 12;
ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1.
ОТНОСНО: облагане на чуждестранни театрални трупи, участници във фестивала „В………………..“ по реда на Закона за корпоративното подоходни облагане (ЗКПО)
Внае постъпило Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено с вх.№ 65-00-2/19.05.2016 г., с което изисквате становище относно облагането на чуждестранни театрални трупи, участници във фестивала „В…..….“. Изложена е следната фактическа обстановка:
„В …. – международен театрален фестивал „В…………“ е фондация, регистрирана в обществена полза, извършваща единствено нестопанска дейност. Основната цел е организация на международен театрален фестивал в град Варна, в който гостуват както български, така и чуждестранни театри.
Чуждестранните юридически лица (ЧЮЛ) нямат място на стопанска дейност в България.
Представленията се играят на сцените на театрите в гр. Варна, като за техническата подготовка на спектаклите (декори, осветление, наем и др.) се заплаща на съответния български театър или се сключва граждански договор за положения труд.
За изнасяне на всяко представление в рамките на фестивала, на гостуващите чужди театри се изплаща възнаграждение, съгласно сключен договор между фондацията и ЧЮЛ (театър). Това възнаграждение представлява цената на продукта (спектакъла) за представянето му във фестивалната програма, формирана както от правилата на международния културен пазар, така и от пряката договореност между страните. Освен договора между двете ЮЛ, от страна на чуждестранното юридическо лице се издава фактура с отразен предмет на стопанската операция: „възнаграждение за представяне на конкретен спектакъл в рамките на международния фестивал“.
Артистите от гостуващите чуждестранни театри, както и другия персонал (режисьори, сценографи и др.), са служители или наети от съответния чуждестранен театър и фондацията няма взаимоотношения с тях, а с техния работодател – ЧЮЛ.
В случаите, когато освен възнаграждението за представяне на конкретен спектакъл, фондацията изплаща отделна сума за авторско право на чуждестранните трупи, това възнаграждение се облага с данък при източника (за доход от авторско или лицензионно възнаграждение) или се прилагат разпоредбите на съответната Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.
Въпросът се свежда до това дали доходът, който получава ЧЮЛ от фондацията за изнасяне на театрално представление, във връзка със сключен договор, се третира като доход от източник в страната по чл. 12 от ЗКПО и дали подлежи на облагане с данък при източника по реда на същия закон.
Предвид така изложената фактическа обстановка и с оглед относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставения въпрос изразявам следното становище:
С окончателен данък при източника се облагат определени доходи на чуждестранни юридически лица от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8 от ЗКПО, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в Република България.
За целите на данъчното облагане определящо е квалифицирането на дохода предвид договореното и естеството на извършената дейност. Възнаграждението за представяне на конкретен спектакъл в рамките на международния фестивал не подлежи на облагане с данък при източника, тъй като не попада в хипотезата на чл. 195, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8 от ЗКПО.
Изложената в писменото запитване информация е обща, поради което считам, че всеки договор трябва да бъде анализиран конкретно и в детайли с цел прилагане на дефинициите на ЗКПО, тъй като е възможно да съдържа както елементи на авторско право, така и елементи на технически услуги, върху начисленото възнаграждение за които се дължи данък при източника.
Следва да имате предвид и това, че на основание чл. 37, ал. 1, т. 6, 7 и 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), с окончателен данък се облагат следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната:
?авторски и лицензионни възнаграждения;
?възнаграждения за технически услуги; и
?награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица – общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници. Предвид разпоредбата на чл. 8, ал. 5 от ЗДДФЛ тези доходи се третират като доходи от източник в страната, включително когато съответния посредник (импресарска агенция, продуцентска къща или друг) е чуждестранно юридическо лице. В този смисъл, ако чуждестранното юридическо лице, с което имате сключен договор, може да се квалифицира като посредник, чрез който чуждестранните физически лица – артисти и/или други лица, получават възнаграждение за изнасянето на театрално представление на територията на България, доходът ще попадне в хипотезата на чл. 37, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ и съответно ще подлежи на облагане с окончателен данък.
Размерът на окончателния данък за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 1 – 9 от ЗДДФЛ е 10 на сто и се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице, платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на съответния доход (вж. чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ).
За облагането на доходите на художествените изпълнители са от значение и сключените от България Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). В общия случай СИДДО дават право на държавата, в която се осъществява дейността на чуждестранния художествен изпълнител, да облага произтичащите от тази дейност доходи. Все пак, редица сключени от България СИДДО предвиждат освобождаване на доходите на чуждестранните художествени изпълнители от дейността им в страната, когато тази дейност е изцяло или предимно финансирана от публични фондове на договарящите държави или когато дейността се осъществява въз основа на споразумение за сътрудничество между държавите в областта на културата.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *