ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност Ви уведомявам следното:

Изх. № 67-00-1
Дата: 06.04.2009 год.
ЗДДФЛ, чл. 18;
ЗДДФЛ, § 49;
ЗДДФЛ, чл. 42.
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило внас вх. № 67-00-1 от 22.02.2008 г. относно ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност Ви уведомявам следното:
При така изложената от Вас фактическа обстановка, предвид приложеното експертно решение и с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), изразявам следното становище:
Данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност е уредено в чл. 18 от ЗДДФЛ. Съгласно цитираната разпоредба сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. За доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност в алинея 2 на чл. 18 от ЗДДФЛ законодателят е предвидил възможността за месечно ползване на данъчното облекчение, като месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
Съгласно § 49 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗДДФЛ предвидените в закона облекчения за трайно намалена работоспособност се ползват пожизнено, когато:
-срокът в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК не е изтекъл към 31декември
2004 г. и;
-лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата или в срока на
експертното решение.
Разпоредбата на § 49 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ е в съответствие с разпоредбите чл. 101, ал. 4 и § 3 от ПЗР на Закона за здравето в сила от 01.01.2005 г.
Предвид гореизложеното, в конкретният случай от приложеното експертно решение на ТЕЛК е видно, че лицето е навършило 65-годишна възраст и срокът на
инвалидността в експертното решение, който е определен до 01.08.2007 г. не изтекъл към 31.12.2004 г., поради което лицето има основание за ползване на данъчно облекчение.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *