Облагане по реда на ЗДДС на услуги, предоставяни на чуждестранно юридическо лице, установено в държава членка на ЕС, различна от държавата, където е установен доставчика

Изх. № 24-34-119
ДО
Г-Н ………………………..,
ОТНОСНО: Облагане по реда на ЗДДС на услуги, предоставяни на чуждестранно юридическо лице, установено в държава членка на ЕС, различна от държавата, където е установен доставчика
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,
В отговор на Ваше запитване, постъпило с писмо с вх.№ 53-02-63 от 25.01.2007г. по описа на ТД на НАП – гр……………., препратено по компетентност с писмо с вх.№ 24-34-119 от 20.02.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите (НАП), изразявам следното становище:
Видно от представения с писмо с вх.№ 24-34-119 от 27.03.2007г. по описа на ЦУ на НАП, проект на договор (неподписан от страните), цитиран в запитването Ви като договор, сключен между „Х……….“ЕООД и чуждестранното юридическо лице „Н…………..“ (регистрирано в Кралство Белгия), българското дружество предоставя комплексни услуги, които включват:
– подпомагане при реализация на крупномащабни проекти на Територията;
– водене на преговори с големи клиенти/ проекти на Територията;
– консултации в областта на управление и ръководство на НР8-бизнес на
Територията;
Видно от фактическата обстановка, описана в представения от Вас договор, извършваните от „Х………….“ЕООД гореизброени услуги попадат в обхвата на консултантските услуги по смисъла на чл.21, ал.З, т.2, б.“в“ от ЗДДС (Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г., в сила от 1 януари 2007 г.).Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.З от ЗДДС, когато получателят по доставка на услуга е лице, което е установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в друга държава членка, различна от държавата, където е установен доставчика и доставяните услуги са сред изброените в чл.21, ал.3, т.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване. Тъй като от посочените във Вашето запитване обстоятелства е видно, че извършените услуги от „Х……………“ЕООД с получател „Н……….“, попадат сред услугите, изброени в чл.21, ал.З, т.2 от ЗДДС (чл.21, ал.З, т.2, буква „в“ от ЗДДС), същите са с място на изпълнение извън територията на Република България и съответно не са облагаеми доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС.
Относно следните услуги, определени в договора, а именно:
– надзор и ръководство/ управление на дейността на бизнес-лидери от Източна Европа/ИЕ (Територията) в съответните страни на Територията;
– професионално развитие на персонала на Територията;
– оценяване на работата на персонала на Територията;
– развитие на търговска дейност и финансови планове на страните, намиращи се на Територията,
Считаме, че попадат в обхвата на разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДДС и следва да се третират с място на изпълнение, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване. Доколкото тези доставки са с място на изпълнение на територията на Република България, съответно ще са облагаеми доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС.
Уведомявам Ви, че във връзка с допустимостта по българското законодателство на договорите, предвиждащи предоставянето на услугата „осигуряване на персонал“, с писмо с изх.№ 04-13-57 от 09.07.2007г. по описа на ЦУ на НАП, е изпратено запитване до Министерството на труда и социалната политика. След получаване официалното становище, своевременно ще бъдете уведомени за данъчното третиране по ЗДДС на клаузата в т. 1.3./от представения от Вас договор, която предвижда, че услугите по него ще бъдат оказвани от ………………. – служител на „……………….“ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП //:

Оценете статията

Вашият коментар