ЗДДС, чл.21, aл. 3,ЗДДС, чл.25,ЗДДС, чл.69, aл. 2, т. 1,ЗДДС, чл.22, aл. 3, т. 2

Изх. № 24-34-111
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
На поставените от Вас въпроси, свързани с влизането в сила на новия Закон за данък върху добавената стойност, Ви уведомяваме следното:
Фактическа обстановка
Комисионер, действащ от името и за сметка на друго лице, извършва възмездни посреднически услуги за чуждестранни професионални клубове по повод сключване на договори със спортисти.
Поставени въпроси:
Правилно ли е тези услуги да се третират с място на изпълнение извън
територията на страната, като попадащи под хипотезата на чл.22, ал.З. т.2, за които не
следва да се начислява ДДС?
За стоките и услугите, които са използвани за извършване на такива
доставки, възниквали право за приспадане на данъчен кредит?
ДДС изискуем ли е от нас в случай, че ние сме получател по такава услуга
лт държава-членка на ЕС или грега с 1 рана?
по първи въпрос
В конкретния случай е приложима разпоредбата на чл.21, ал.З от З ДДС, като мястото на изпълнение при доставката ча услугата, е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
получателят е лице, установено извън Общността или данъчно задължено
лице, установено вдържавачленка,различнаот държавата, къдетое установен
доставчикът и
доставяните услуги са такива по чл.21, ал.З, т.2, б.“н“1 – посредническа
услуга, извършвана от името и за сметка на друго лице във връзка с услугата по б. .,е“ –
осигуряване на персонал.
Тъй като получатели по предоставяните посреднически услуги са чуждестранни професионални клубове и услугите се извършват от името и за сметка на други лица. мястото на изпълнение на доставките е извън територията на страната. Поради това. на основание чл.25, ал.З. т.2 от ЗДЦС на датата на възникване на данъчното събитие по чл.25, ал.2, 3 и 4 от ЗДЦС възниква основанието за освобождаване от начисляване на данък.
по втори въпрос
На основание чл.69, ал.2, т.1 от ЗДДС ще е налице право на приспадане на данъчен кредит, тъй като за целите на това право за облагаеми доставки се считат и доставките в рамките на икономическата дейност на регистрираното лице. които са с място на изпълнение извън територията на страната, които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната.
по трети въпрос
Когато доставчикът – чуждестранен професионален клуб – не е регистрирано по ЗДДС лице и не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя на доставката за услуги, посочени в чл.21, ал.З от ЗДДС, както с в конкретния случай, ако този получател е регистрирано по ЗДДС лице /чл.82, ал.2, т.2 отЗДДС/.
//

Оценете статията

Вашият коментар