облагане с данък на дохода от продажба на недвижим имот изразявам следното становище:

5_94-00-208/05.01.2010г.
ЗДДФЛчл. 13 ,ал.1, т.1 б„а”и б„б”
относно облагане с данък на дохода от продажба на недвижим имотизразявам следното становище:
Описаната фактическа обстановка:
Пишете, че сте български гражданин, което придобива американско гражданство продава жилищен имот в България, на който е собственик повече от 5/пет/ години и в същатакалендарна година продава друг жилищен имот накойто от излизането на Акт. 16, т.е. от пускането на сградата в експлоатация до датата на продажбата няма изминал период от 5 /пет/ години.
Задавате въпроса получените доходи от сделките облагаеми ли са с данък върху доходите от продажбата на тези имоти.
Съгласно чл.6 от Законаза данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ местните физически лица са носители на задължението за данъци запридобитите доходи от източници в Република България и в чужбина. Критериите на които следва да отговаря физическото лице за да се третира като местно физическо лице без оглед на гражданството, са посочени в чл. 4 от същия закон, а именно:
1.което има постоянен адрес в България, или
2.което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12- месечен период, или
3.което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и /или организации, от български предприятия, и членоветена неговото семейство, или
4.чийто център на жизнени интереси се намира в България.
Центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството,собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от коетоуправлява собствеността си /чл. 4, ал.4 от ЗДДФЛ/.
Не е местно физическо лице, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените интереси не се намира в страната./чл. 4, ал.5 от ЗДДФЛ/
На основание чл. 12, ал.1 от ЗДДФЛ облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
По отношение на доходи от продажба на недвижим имот.
Съгласно чл. 13, ал.1, т.1, буква „а” от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на един недвижим имот, независимо от датата на придобиване на имота. Определение на понятието „недвижимжилищен имот”във връзка с прилагането на чл. 13, ал.1, т.1 на ЗДДФЛ се намира вДР на § 1, т. 51 от същия, а именно: това е имот, който към момента на продажбата или замяната може да служи за задоволяване на жилищните нужди.
Текстът на чл. 13, ал.1, т.1, буква „б”от ЗДДФЛрегламентира, че не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна до два недвижими имота, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
Придобитиятдоход от продажбата и надватаапартаментапопадатв хипотезата на чл. 13, ал.1,б „а”ичл. 13, ал.1 б.„б” от ЗДДФЛ и теняма да подлежатна облагане.
По този ред ще бъдете данъчно облагана, ако сте местно физическо лице за България.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »