fbpx

Облагане с данък на физическо лице, регистриран

ОТНОСНО: Облагане с данък на физическо лице, регистриран
земеделски производител, който произвежда и
продава цветя
В отговор на направеното от Вас запитване до органите по приходи при ТД …… – офис ………, препратено ни по компетентност с писмо вх.№ …./16.03.2011г. при Дирекция „ОУИ”……………, Ви уведомяваме за следното :
От изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че като регистриран земеделски производител произвеждате и продавате цветя на Общински пазар в гр……. Пишете, че освен цветята, които са собствено производство, към букетите поставяте опаковки и аксесоари, които закупувате. В регистрирания си ЕКАФП маркирате букета заедно с аксесоарите към него. Подал сте патентна декларация за извършваната търговска дейност.
Задавате въпроса: Кои приложения към годишната данъчна декларация следва да попълнитеи няма ли да се получи двойно данъчно облагане за една и съща дейност?
Изразяваме следното становище:
Съгласно чл.29, т.1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, облагаемият доход на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, се определя, като придобитият доход се намалява с 60 на сто разходи за дейността.
Определение на понятието «непреработен продукт от селско стопанство» се съдържа в т.21 на §1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, а именно: това е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
Съгласно чл.29, т.2, буква „а” от ЗДДФЛ облагаемият доход за дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство /включително от продажба на декоративна растителност/, от горско стопанство /включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове/, от ловно стопанство и рибно стопанство, се определя като придобитият доход се намали с 40 на сто нормативни разходи.
Определение на понятието „декоративна растителност” се съдържа в §1, ал.3 от Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност/Обн.ДВ бр.26/30.03.1993г./, а именно: “декоративна растителност“ е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включени в озеленените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица.
Следователно получените доходи от продажба на произведените собствени цветяследва да декларирате в таблица 2 на Приложение №3 към Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.
По отношение на продажбата на закупуваните аксесоари, опаковки ицветя от други доставчици или производители, които ползвате при оформяне на букета, дейността е търговскаи облагането й се извършва с окончателен патентенданък при условията на чл.61з, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Видовете патентни дейности са посочени в Приложение №4 към ЗМДТ, като в т.3 е визирана търговията на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта, а данъка се определя за всеки 1 кв.м. нетна търговска площ според местонахождението на обекта.
Доходите, подлежащи на патентно облагане, в конкретния случай доходите от продажба на аксесоарите, опаковките, както и от закупени цветя от други доставчици или производители, се декларират в Приложение № 7 на Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл.61з, ал.2 от ЗМДТ за извършваната патентна дейност по ал.1 лицата не се облагат по реда на ЗДДФЛ.
Следователно в изпълнение на цитираните правни норми от двата материални данъчни закони и недопускане на двойно данъчно облагане, следва да приведете счетоводното отчитане по начин, позволяващ отделяне на доходите от продажба на цветята, собствено производство, и доходите от продажба на закупените аксесоари, опаковки, както и закупени цветя.
Декларирането на облагаемия доход за 2010г. следва да извършите с подаване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ и попълнени Приложения № №3 и 7 в срок до 30 април 2011г.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на продажби на квоти за емисии на парникови газове съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_2426/17.11.2017 г. ЗДДС, чл. 9;ЗДДС, чл. 12;ЗДДС, чл. 21, ал. 1 и ал. 2;ЗДДС, чл. 86; ППЗДДС, чл. 54, ал. 2;Директива 2013/43/ЕС на Съвета ОТНОСНО: данъчно третиране на продажби на квоти за емисии на парникови газове съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В запитването е посочено, че дружество, притежава квоти за

законодателството в областта на социалната сигурност), издаван от институцията на държавата-членка, чието законодателство е определено като приложимо за съответното лице. Документът се издава след под

1000София, бул. “Княз Дондуков” № 52Телефон: (02) 98591Факс: (02)Изх. № 17-00-68Дата:08.04.2013 год. Регламент № 883/2004, чл. 13(1)(а); Регламент № 987/2009, чл. 16. Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ……………….г. по описа нана(НАП), изразявам следното становище: Съгласно изложената фактическа обстановка, в състава на Надзорния съвет на …………………. ЕАД влизат граждани на Унгария, с

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и високоефективна комбинирана енергия (ВКЕ) по силата на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 38 от 8 май 2018 г.)

Изх.№ 91-00-126Дата: 06.08.2018 год. ЗДДС, чл.26ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и високоефективна комбинирана енергия (ВКЕ) по силата на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 38 от 8

Осигуряване на пенсионер, работещ по трудово и без трудово правоотношение

КСО: чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6; чл. 4, ал. 6; чл. 6, ал. 10; ЗЗО: чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „а”- „в”; чл. 40, ал. 1, т. 6 ОТНОСНО: Осигуряване на пенсионер, работещ по трудово и без трудово правоотношение Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр.

Отчитането на извършените продажби на стоки, поръчани по електронен път чрез издаване на фискални касови бележки

3_2896/10.10.2011г.ЗДДС, чл. 118, ал. 1 и 3;Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, чл. 3, ал. 1;Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, чл. 25, ал. 1 и 2;Относно: Отчитането на извършените продажби на стоки, поръчани по електронен път чрез издаване на фискални касови бележки Според изложеното в запитването от м. 08.2011г. дружеството извършва търговия чрез интернет,

Осигуряване на земеделски производители и тютюнопроизводители

КСО – чл. 4, ал. 3, т. 4, § 1, ал. 1, т. 5;НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 2;ДОПК – чл. 110, ал. 1 и ал. 3, чл. 118ОТНОСНО:Осигуряване на земеделски производители и тютюнопроизводителиФактическа обстановка:Физическо лице има регистрация като тютюнопроизводител за 2007 г., 2008 г., и 2009 г. През 2010 г. не извършва своевременна пререгистрация.

Приложение нормите на осигурителното законодателство през 1996г. и 1997г.

2_1952/08.12.2010ОТНОСНО: Приложение нормите на осигурителното законодателство през 1996г. и 1997г. В запитването си описвате следната фактическа обстановка: В периода 20.09.1996г. – 31.08.1997г. в училището Ви е работил преподавател назначен на трудов договор. Лицето през този период е било пенсионер. Въпросът, които отправяте е каква е била осигуровката за работещ пенсионер /от работодател и от лицето/

Установяване на факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на самоосигуряващо се лице

КСО: чл. 4, ал. 3, т. 1; чл. 4, ал. 4; чл. 10; чл. 6, ал. 8 и 9; чл. 127, ал. 1; чл. 157, ал. 6;ЗЗО: чл. 40, ал. 1, т. 2;НООСЛБГРЧМЛ: чл. 1, ал. 1 и 2;ОТНОСНО:Установяване на факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на самоосигуряващо се лицеВъв връзка с Ваше запитване,

Scroll to Top