Определяне на данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ 62

Относно: Определяне на данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-10 от 03.06.2020 г., относно определяне на данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Съгласно нотариален акт за взаимно учредяване и доброволна делба на вещни права върху съсобствен поземлен имот № 149/07.05.2020 г., Н. В. К. и съпругата му – Н. А. К., придобиват, в режим на СИО, право на строеж на следния обект, представляващ първи етап от предвидените да бъдат построени в поземлен имот с адрес: гр. П., район …., местност „……”, с площ по скица от 3503 кв.м., три еднофамилни жилищни сгради, а именно: жилищна сграда № 1 със РЗП от 608,00 кв.м., предвидена за изграждане, съгласно одобрен инвестиционен проект на 19.07.2019 г. от гл. архитект на община П — район „…” и разрешение за строеж № 178/19.07.2019 г., издадено от гл. архитект на община П — район „…..”, влязло в сила на 10.08.2019 г., разположена свободно в централната част на поземления имот между предвидените за изграждане сграда № 2 и сграда № 3, с главен вход на сградата откъм северозападната страна.
Данъчната оценка на правото на строеж на описания обект е общо в размер на 59777,90 лв.
По сметката на Община П е внесен данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин в размер на 597,93 лв. с платежен документ № …./07.05.2020 г. на името на Н. В. К.

Съгласно декларация по чл. 14 от ЗМДТ е деклариран имот, находящ се в гр. П, район „…“, местност „….., с идентификатор ……, представляващ незастроен имот от 3503 кв.м. и собственици:
1. Н.В. К. – 2/10 ид.ч.;
2. А.Г. Д. – 2/10 ид.ч.;
3. Х.А.Д. – 1/10 ид.ч.;
4. Н. А. К. – 2/10 ид.ч.;
5. И. Х. Д. – 2/10 ид.ч.;
6. С. Н. Д. – 1/10 ид.ч.
Собственикът на земята може да учреди право на строеж само с такъв обем, какъвто е обемът на неговото правомощие за застрояване на имота.
При възможност за извършване на делба, то тя следва да бъде между правото на собственост върху земята, и по-конкретно съдържащото се в него правомощие за застрояване, от една страна, и правото на строеж, от друга,
Във връзка с подадено искане за прихващане и възстановяване по реда на чл. 129 от ДОПК за възстановяване на данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин, са поставени следните въпроси:
1. Как следва да се определи обемът на правото на строеж за Н. В. К. и съпругата му Н. А. К., които са собственици на идеални части от земята?
2. Как следва да се определи данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин на Н. В. К., относно извършена сделка с нотариален акт № 149 от 07.05.2020 г.?
3. Следва ли да се възстанови претендираната от лицето сума за данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин в размер на 597,93 лв.?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
По отношение на първи въпрос: В компетентността на изпълнителния директор на НАП е издаването на методически указания по прилагането на ЗМДТ /чл. 4, ал. 6 от ЗМДТ/, с които се цели да се унифицира практиката на администриращите органи при прилагането на определени, създаващи неяснота или противоречивост разпоредби в ЗМДТ, каквито в случая не откриваме.
Зададеният от Вас въпрос за определяне на обема на правото на строеж за лицата Н. В. К. и съпругата му Н. А. К., като собственици на идеални части от земя, касае приложението на разпоредби от Закона за собствеността, уреждащи въпросите за съсобствеността, правото на строеж, делба и т.н.
Следователно, в случая не е налице неяснота или противоречие при прилагането на разпоредби от ЗМДТ, а въпросът е свързан с прилагане на нормативни актове извън компетентността на НАП.
По отношение на втори и трети въпрос, поставен в запитването, е изразено становище с писмо изх. № 08-00-6#1/17.06.2020 г., според което:
По силата на чл. 44, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Данъчнозадължено лице е приобретателят на имуществото по чл. 44, а при замяна – лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго.
В приложения към запитването нотариален акт е вписано, че “учредителите ……. заявяват, че са съгласни и прекратяват съсобствеността върху вещните права за жилищните сгради, ………., при условията на настоящия договор, като не си дължат суми за уравнение на дяловете.“
На основание чл. 47, ал. 3 от ЗМДТ, при делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
В допълнение на гореизложеното, следва да имате предвид, че превишение по смисъла на чл. 47, ал. 3 от ЗМДТ, върху което се дължи и начислява местен данък, е налице, когато стойността на получения при делбата от всеки от съделителите имот надвишава стойностното изражение на квотата му в съсобствеността от всички имоти, включени в делбената маса. В този смисъл е и Определение № 2051/11.07.2014 г. по въззивно частно гр. д. № 1856/2014 г. на Окръжен съд – ……
Органите по приходите осъществяват производствата самостоятелно, като при изпълнение на правомощията си, определени в чл. 12, ал. 1 от ДОПК, те са независими и действат само въз основа на закона /чл. 4 от ДОПК/. Доказателствата в административното производство се събират служебно от органа по приходите или по инициатива на субекта. Всички събрани доказателства подлежат на обективна преценка и анализ /чл. 37, ал. 1 от ДОПК/.
При условие, че в производството по ДОПК след извършена обективна преценка и анализ на събраните доказателства се установи, че данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин по реда на ЗМДТ е недължимо внесен, същият подлежи на възстановяване.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО), съгласно които държавите-членки освобождават от данък върху добавената стойност договарянето или всякакви операции с кредитн

чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗДДСИзх. № 23-22-133302.10.2015 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с