Определяне на данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ 62

Относно: Определяне на данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-10 от 03.06.2020 г., относно определяне на данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Съгласно нотариален акт за взаимно учредяване и доброволна делба на вещни права върху съсобствен поземлен имот № 149/07.05.2020 г., Н. В. К. и съпругата му – Н. А. К., придобиват, в режим на СИО, право на строеж на следния обект, представляващ първи етап от предвидените да бъдат построени в поземлен имот с адрес: гр. П., район …., местност „……”, с площ по скица от 3503 кв.м., три еднофамилни жилищни сгради, а именно: жилищна сграда № 1 със РЗП от 608,00 кв.м., предвидена за изграждане, съгласно одобрен инвестиционен проект на 19.07.2019 г. от гл. архитект на община П — район „…” и разрешение за строеж № 178/19.07.2019 г., издадено от гл. архитект на община П — район „…..”, влязло в сила на 10.08.2019 г., разположена свободно в централната част на поземления имот между предвидените за изграждане сграда № 2 и сграда № 3, с главен вход на сградата откъм северозападната страна.
Данъчната оценка на правото на строеж на описания обект е общо в размер на 59777,90 лв.
По сметката на Община П е внесен данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин в размер на 597,93 лв. с платежен документ № …./07.05.2020 г. на името на Н. В. К.

Съгласно декларация по чл. 14 от ЗМДТ е деклариран имот, находящ се в гр. П, район „…“, местност „….., с идентификатор ……, представляващ незастроен имот от 3503 кв.м. и собственици:
1. Н.В. К. – 2/10 ид.ч.;
2. А.Г. Д. – 2/10 ид.ч.;
3. Х.А.Д. – 1/10 ид.ч.;
4. Н. А. К. – 2/10 ид.ч.;
5. И. Х. Д. – 2/10 ид.ч.;
6. С. Н. Д. – 1/10 ид.ч.
Собственикът на земята може да учреди право на строеж само с такъв обем, какъвто е обемът на неговото правомощие за застрояване на имота.
При възможност за извършване на делба, то тя следва да бъде между правото на собственост върху земята, и по-конкретно съдържащото се в него правомощие за застрояване, от една страна, и правото на строеж, от друга,
Във връзка с подадено искане за прихващане и възстановяване по реда на чл. 129 от ДОПК за възстановяване на данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин, са поставени следните въпроси:
1. Как следва да се определи обемът на правото на строеж за Н. В. К. и съпругата му Н. А. К., които са собственици на идеални части от земята?
2. Как следва да се определи данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин на Н. В. К., относно извършена сделка с нотариален акт № 149 от 07.05.2020 г.?
3. Следва ли да се възстанови претендираната от лицето сума за данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин в размер на 597,93 лв.?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
По отношение на първи въпрос: В компетентността на изпълнителния директор на НАП е издаването на методически указания по прилагането на ЗМДТ /чл. 4, ал. 6 от ЗМДТ/, с които се цели да се унифицира практиката на администриращите органи при прилагането на определени, създаващи неяснота или противоречивост разпоредби в ЗМДТ, каквито в случая не откриваме.
Зададеният от Вас въпрос за определяне на обема на правото на строеж за лицата Н. В. К. и съпругата му Н. А. К., като собственици на идеални части от земя, касае приложението на разпоредби от Закона за собствеността, уреждащи въпросите за съсобствеността, правото на строеж, делба и т.н.
Следователно, в случая не е налице неяснота или противоречие при прилагането на разпоредби от ЗМДТ, а въпросът е свързан с прилагане на нормативни актове извън компетентността на НАП.
По отношение на втори и трети въпрос, поставен в запитването, е изразено становище с писмо изх. № 08-00-6#1/17.06.2020 г., според което:
По силата на чл. 44, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Данъчнозадължено лице е приобретателят на имуществото по чл. 44, а при замяна – лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго.
В приложения към запитването нотариален акт е вписано, че “учредителите ……. заявяват, че са съгласни и прекратяват съсобствеността върху вещните права за жилищните сгради, ………., при условията на настоящия договор, като не си дължат суми за уравнение на дяловете.“
На основание чл. 47, ал. 3 от ЗМДТ, при делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
В допълнение на гореизложеното, следва да имате предвид, че превишение по смисъла на чл. 47, ал. 3 от ЗМДТ, върху което се дължи и начислява местен данък, е налице, когато стойността на получения при делбата от всеки от съделителите имот надвишава стойностното изражение на квотата му в съсобствеността от всички имоти, включени в делбената маса. В този смисъл е и Определение № 2051/11.07.2014 г. по въззивно частно гр. д. № 1856/2014 г. на Окръжен съд – ……
Органите по приходите осъществяват производствата самостоятелно, като при изпълнение на правомощията си, определени в чл. 12, ал. 1 от ДОПК, те са независими и действат само въз основа на закона /чл. 4 от ДОПК/. Доказателствата в административното производство се събират служебно от органа по приходите или по инициатива на субекта. Всички събрани доказателства подлежат на обективна преценка и анализ /чл. 37, ал. 1 от ДОПК/.
При условие, че в производството по ДОПК след извършена обективна преценка и анализ на събраните доказателства се установи, че данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин по реда на ЗМДТ е недължимо внесен, същият подлежи на възстановяване.

Оценете статията

Вашият коментар