облагане с данък при придобиване на имущества по глава втора, раздел III ЗМДТ на превозни средства, придобити в чужбина и внесени в страната, Ви уведомяваме:

Изх. № 08-С-6
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаеми г-н,
В отговор на поставените въпроси относно облагане с данък при придобиване на имущества по глава втора, раздел III ЗМДТ на превозни средства, придобити в чужбина и внесени в страната, Ви уведомяваме:
С ал. З на чл. 44, в сила от 01.01.2004 г., от облагаемите с данък имущества са изключени моторните превозни средства, внесени в страната като нови. В т. 22 от Допълнителната разпоредба на ЗМДТ е дадена легална дефиниция на “МПС, внесени като нови“. Такива са МПС, за които едновременно са налице следните условия:
– изтекли са не повече от 6 месеца от датата на първата им регистрация
(включително в чужбина);
– изминали са не повече от 6000 км.
Данни за датата на първата регистрация на превозно средство се съдържат в новия образец на свидетелството за регистрация на МПС /част I, б. “в“/.
Законът за местните данъци и такси има териториално ограничено действие, което се простира на територията на страната.
Правно релевантно обстоятелство при облагането с данък е придобиването на имуществото /превозното средство/ да се е осъществило на територията на страната.
Моментът на придобиване, т.е. на преминаване на правото на собственост, се определя от условията на сключения между страните договор за продажба или друга прехвърлителна сделка. Когато правото на собственост върху МПС е преминало върху българския купувач извън територията на страната, придобиването се е осъществило извън пределите на действие на българския закон, вследствие на което тези превозни средства като правило не подлежат на облагане с данък при придобиване на имущества по ЗМДТ. Това се отнася както до новите, така и до употребяваните превозни средства.
Разпоредбата начл. 44, ал. З ЗМДТ намираприложение спрямо придобивания на МПС,осъществени на територията на страната. придобивания от данък са освободени МПС, за които към момента на придобете са налице условията по § 1, т. 22 от ДР на ЗМДТ.
//’

Оценете статията

Вашият коментар