Прилагане на чл. 60, ал. 1 и ал. 2 ЗМДТ

Изх. № 08-Х-1
Дата: 05.02.2013 год.
ЗМДТ, чл. 60, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 60, ал. 2.
относно: Прилагане на чл. 60, ал. 1 и ал. 2 ЗМДТ
Вотговор на поставения въпрос Ви уведомяваме:
По силата на чл. 60, ал. 1 ЗМДТ данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в сроковете от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 %.
Според втората алинея на чл. 60 ЗМДТ за придобитите, съответно регистрираните превозни средства през годината,данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, за периода от месеца на придобиването им до края на годината. Въпросът за ползване на отстъпката от5 % се поставя в случаите, в които превозни средства са придобити /регистрирани за движение/ през текущата годината /в периода м. януари – м. април/, собствениците им са декларирали и платили данъка за цялата година в двумесечния срок от датата на придобиването /регистрацията за движение/, като плащането в същото време е извършено в срока /от 1 март до 30 април/, за който се ползва отстъпка. Този въпрос е обсъждан нееднократно в практиката по прилагане на закона и е възприето становището, според което лицата, които са придобили /регистрирали за движение/ и декларирали превозни средства и са платили дължимия данък за годината на придобиване в двумесечния срок от датата на придобиване /регистрация за движение/ и в срока за плащане с отстъпка /до 30 април/, ползват предвидената отстъпка от 5 %върхузадължението за съответнатагодина.
Лицата, които са придобили превозно средство и са платили пълния размер на данъка в срок до 30 април на годината на придобиване,но след двумесечния срок от датата на придобиване /датата на регистрация за движение/ – чл. 60, ал. 2 ЗМДТ, дължат лихви върху данъка за всеки просрочен ден. Тъй като те не са изпълнили задължението си в срок, не следва да черпят права от това си недобросъвестно поведение, т.е. да ползват преференциалната отстъпка от 5 %.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОРНА НАП:
/п/
/С.МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар