облагане с данък върху недвижимите имоти на етаж от къща, завършен на етап карабина, намиращ се в гр. П, ул. ……., Ви уведомяваме:

Изх. № 94-С-261
Дата: 29.10.2008 год.
ЗМДТ, чл. 15, ал. 1;
Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството
В отговор на поставения въпрос относно облагане с данък върху недвижимите имоти на етаж от къща, завършен на етап „карабина“, намиращ се в гр. П, ул. ……., Ви уведомяваме:
Чл. 15, ал. 1 ЗМДТ установява принципното положение, съгласно което за новопостроените сгради или части от сгради данък се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало ползването им. Данък се дължи при осъществяване на едното от посочените законови условия, в зависимост от това кое е настъпило по-рано във времето.
Сградите се считат „завършени“ със съставянето на протокол за установяване годността за ползване на строежа обр. 16 – за жилищни и смесени сгради с високо застрояване /трета категория според чл. 137, ал. 1 ЗУТ/, а за жилищните сгради с ниско и средноетажно застрояване /четв. категория/ /вкл. вилни сгради/- със съставянето на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 /чл. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/.
Сградите /имотите/, които се използват /обитават/ преди да бъде установена годността им за ползване, подлежат на облагане от месеца, следващ месеца, през който е започнало ползването им.
В настоящия случай собственикът твърди, че имотът – етаж от къща, е завършен на етап „карабина“, без да се дават конкретни описания какви довършителни работи не са изпълнени, като изрично е споменато, че са прокарани ток, вода и канализация. Не се споменават и никакви актове относно етапите и завършването на строителството на сградата. Понятието „карабина“ не се използва в нормативните актове, но се среща в съдебната практика, откъдето, обаче, трудно може да се изведе точното му съдържание – напр. решение по адм. дИзх. № 5250/2001 г. на ВАС, според което „… сградата е завършена във вид на фаза „карабина“, т.е. е била покрита“, решение № 994/1999 г. на ВАС, където „Обектът може да се предаде и в груб вид. Апартаментът е бил опасан със зидария изцяло“.
С оглед изразяване на становище по разглеждания случай и по-конкретно налице ли е облагаем с данък имот, моля да ни бъде предоставена допълнителна ин- формация за нивото на завършеност на жилището, вкл. Налице ли са вътрешна мазилка, дограма, подово покритие, състояние на стените и др.
В отговор на въпроса относно възникването на задължение за заплащане на данък на основата на така подадената декларация, Ви уведомяваме, че задължение за подаване на декларация е установено само за имотите, които са облагаеми по смисъла на чл. 10 и чл. 15 ЗМДТ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КСО, чл.6, aл. 11,КСО, чл.157, aл. 6,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1,КСО, чл.127, aл. 1,НЕВД, чл.2, aл. 2,НЕВД, чл.2, aл. 3,НЕВД, чл.2а

5_ 53-02-528/17.10.2008 КСО, чл.6, ал.11, чл.127, ал.1, чл.157, ал.6НЕВ, чл.2, ал.2, ал.3, чл.2аЗЗО, чл.40, ал.1, т.1Фактическа обстановка: Предстои сключване на индивидуална застраховка „Живот” със спестовен

Приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и За

Изх. № 24-39-7Дата:10.05.2017 год. ЗКПО, чл. 165; ЗДДС, чл. 26; ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 5; ЗДДС, чл. 45, ал. 7;

Ваше писмено запитване касаещо данъчното третиране на доходи на физическо лице, реализирани на основание Споразумение за вътрешнокорпоративен трансфер, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-34

Изх. №: 24-39-34Дата: 29.04.2020 г. ЗДДФЛ, чл. 4, чл. 50 СИДДО с Франция, чл. 1, чл. 13, чл. 20 ОТНОСНО: Ваше писмено запитване касаещо данъчното

прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на гражданин на трета държава с разрешение за продължително пребиваване в Република България по Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки на ЕС (Директива 2004/38/ЕО)

Изх. № 24-39-12Дата: 02.03.2018 год. ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6; ЗЗО, чл. 33, ал. 2; Регламент (ЕС) № 1231/2010, чл. 1. ОТНОСНО: прилагане

прекратяване на регистрация по ЗДДС.

238/12.03.2015г.Чл.77, ал.2 от ППЗДДСОтносно: прекратяване на регистрация по ЗДДС.В писмено запитване, постъпило в деловодството на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …………. с вх. № ………………2015г.