облагане с данък върху недвижимите имоти на етаж от къща, завършен на етап карабина, намиращ се в гр. П, ул. ……., Ви уведомяваме:

Изх. № 94-С-261
Дата: 29.10.2008 год.
ЗМДТ, чл. 15, ал. 1;
Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството
В отговор на поставения въпрос относно облагане с данък върху недвижимите имоти на етаж от къща, завършен на етап „карабина“, намиращ се в гр. П, ул. ……., Ви уведомяваме:
Чл. 15, ал. 1 ЗМДТ установява принципното положение, съгласно което за новопостроените сгради или части от сгради данък се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало ползването им. Данък се дължи при осъществяване на едното от посочените законови условия, в зависимост от това кое е настъпило по-рано във времето.
Сградите се считат „завършени“ със съставянето на протокол за установяване годността за ползване на строежа обр. 16 – за жилищни и смесени сгради с високо застрояване /трета категория според чл. 137, ал. 1 ЗУТ/, а за жилищните сгради с ниско и средноетажно застрояване /четв. категория/ /вкл. вилни сгради/- със съставянето на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 /чл. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/.
Сградите /имотите/, които се използват /обитават/ преди да бъде установена годността им за ползване, подлежат на облагане от месеца, следващ месеца, през който е започнало ползването им.
В настоящия случай собственикът твърди, че имотът – етаж от къща, е завършен на етап „карабина“, без да се дават конкретни описания какви довършителни работи не са изпълнени, като изрично е споменато, че са прокарани ток, вода и канализация. Не се споменават и никакви актове относно етапите и завършването на строителството на сградата. Понятието „карабина“ не се използва в нормативните актове, но се среща в съдебната практика, откъдето, обаче, трудно може да се изведе точното му съдържание – напр. решение по адм. дИзх. № 5250/2001 г. на ВАС, според което „… сградата е завършена във вид на фаза „карабина“, т.е. е била покрита“, решение № 994/1999 г. на ВАС, където „Обектът може да се предаде и в груб вид. Апартаментът е бил опасан със зидария изцяло“.
С оглед изразяване на становище по разглеждания случай и по-конкретно налице ли е облагаем с данък имот, моля да ни бъде предоставена допълнителна ин- формация за нивото на завършеност на жилището, вкл. Налице ли са вътрешна мазилка, дограма, подово покритие, състояние на стените и др.
В отговор на въпроса относно възникването на задължение за заплащане на данък на основата на така подадената декларация, Ви уведомяваме, че задължение за подаване на декларация е установено само за имотите, които са облагаеми по смисъла на чл. 10 и чл. 15 ЗМДТ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 5

2_№ 314/13.04.2016г.ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 5В запитването описвате, че дружеството Ви е наело служителка по трудов договор, която в момента е в

3_2341/07.11.2017 г.

3_2341/07.11.2017 г. ЗДДФЛ, чл. 2;ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 50;ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 2;ДОПК, чл. 101, ал. 4;ДОПК, чл. 102, ал. 4;ДОПК, чл. 103,

Прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ, относно облагането на доходи от отдаване под наем на недвижимо имущество, когато получател е чуждестранно лице.

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ, относно облагането на доходи от отдаване под наем на недвижимо имущество, когато получател е чуждестранно лице. По повод Ваше

прилагането на чл.169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и чл.60, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ .

1_34/24.04.2013ЗМДТ чл.54, чл.60, ал.1ДОПКчл.162, чл.169относно: прилагането на чл.169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и чл.60, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ .Във

porn