Облагане с данък върху недвижимите имоти на имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на държавно предприятие

Изх. № 92-00-279
Дата:15.05.2012 год.
ЗМДТ, чл. 24, ал. 1, т. 1;
ЗМДТ, чл. 24, ал. 1, т. 2;
ЗМДТ, чл. 24, ал. 2.
относно:Облагане с данък върху недвижимите имоти на имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на държавно предприятие
В отговор на въпроса относно освобождаване от данък на имот – административна сграда, публична държавна собственост, ползвана от ТП „Държавно горско стопанство „…………….” на Северозападното държавно предприятие, Ви уведомяваме:
Според изложеното в писмото административната сграда е публична държавна собственост /актът за държавна собственост не е приложен/ .
Държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 ТЗ са юридически лица, образувани със закон, които са търговци, т.е. извършват търговски сделки по занятие.Северозападното държавно предприятие е създадено с чл. 163 от новия Закон за горите, обн. ДВ бр. 19 от 2011 г. в сила от9 април 2011 г.
За осъществяване на дейността на държавните предприятия държавата предоставя за ползване и управление имущество – държавна собственост /чл. 166, ал. 1 ЗГ/.
Имуществото на държавните предприятия се състои от имущество, предоставено им от Министерския съвет, министъра на земеделието и храните, от международни институции, местни и чуждестранни физически, юридически лица и други организации, както и от имущество, придобито от предприятията в резултат на дейността им /чл. 166, ал. 2 ЗГ/.
При регламентиране на хипотезите на освобождаване от данъкпо чл. 24, ал. 1, т. 1 и т. 2 законодателят е възприел метода на освобождаване според субекта. По силата на тези разпоредби от данък е освободена държавата, за имотите – публична държавна собственост, при кумулативното наличие на следнитедве условия:
– имотите да не са предоставени за ползване на друго лице или ако са предоставени за ползване,лицето да е освободено от данък /чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗМДТ/ и
– имотите да не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност /чл. 24,ал. 2 ЗМДТ/.
Понятието «държава» включва всички ведомства по смисъла на § 2 от ДР на Закона за държавната собственост, а именно : Народно събрание, администрация на президента на Република България, Конституционен съд, Министерски съвет, министерства и други държавни органи и организации на бюджетна издръжка, на които е възложено управление на държавната собственост.
Държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 ТЗ са самостоятелни субекти, юридически лица, при това търговци, в резултат на което не могат да бъдат подведени под общия субект «държава». Поради тази причина считаме, че административната сграда в с. . … , предоставена за управление на СДП, не следва да бъде освободена от данък.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »