fbpx

облагане с данък върху превозните средства на самоходна техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме:

Изх. № 08-С-3
Дата: 10.06.2009 год.
ЗМДТ, чл. 52, т. 1.
В отговор на поставения въпрос относно облагане с данък върху превозните средства на самоходна техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме:
По силата на чл. 52, т. 1 ЗМДТ с данък върху превозните средства се облагат
превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в страната.
Редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, се определя с Наредба № I – 45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях.
Според чл. 140, ал. 6 ЗДвП колесните трактори, тракторните ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земедел-ската и горската техника, могат да се движат по изключение по пътищата, отворени за обществено ползване, по ред, определен с наредба /Наредба № 15 от 7 април 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно ЗРКЗГТ/. В чл. 1, ал. 3 от наредбата е предвидено, че движението по пътищата, отворени за обществено ползване, се извършва при спазване изискванията на Закона за движение по пътищата, на Закона за пътищата, на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и издадените на тяхно основание подзаконови нормативни актове , което озна-чава, че при движение по пътищата колесните трактори, тракторните ремаркета и друга-та самоходна техника трябва да са регистрирани в „Пътна полиция“/чл. 140, ал. 1 ЗДвП/.
Обстоятелството, че трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника са регистрирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника няма значение за облагането с данък по ЗМДТ. Правно релевантно обстоятелство за да-нъчното облагане е наличието на регистрация на тези превозни средства за движение по пътищата в „Пътна полиция“. На облагане с данък върху превозните средства подлежат само тракторите, ремаркетата и другата самоходна техника, регистрирана за движение в „Пътна полиция“.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗЗО, чл.33, aл. 2,ЗЗО, aл. 2, параграф 19и

5_23-22-1666/19.01.2010ЗЗО, чл.33, ал.2, §19и, ал.2Фактическа обстановка: лице е работило по трудов договор в Кипър, където е било осигурявано.Въпрос: дължи ли осигурителни и здравноосигурителни вноски в България?От 01.01.2007г., с присъединяването на Република България към Европейския съюззапочват да се прилагат правилата за координация на социално осигурителните системи, въведени в Европейския съюз с Регламент на Съвета № 1408

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 20-00-113 24.03.2015г. ЗДДФЛ – чл. 5, чл. 37, ал. 1 ЗДДС – §1, т. 2 от ДР В дирекция ХХХ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-113/11.03.2015 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Клиент

ЗДДС, чл.116

1_94-00-14/02.04.2009ЗДДС, чл. 116 Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция ……., изразяваме следното принципно становище: В запитването посочвате, че като материално отговорно лице на земеделски производител , при доставка на гориво,във фактурата са изписани не имената на земеделския производител (вашата дъщеря), а вашите три имена. Тъй като предстои възстановяване на акциз на земеделския производителпо

Дължими осигурителни вноски от работодателя при извършване на разходи за задоволяване на социално-битови и културни потребности на персонала

ОТНОСНО:Дължими осигурителни вноски от работодателя при извършване на разходи за задоволяване на социално-битови и културни потребности на персонала Във връзка с необходимостта от унифициране на практиката по прилагане на новото данъчно законодателство, в сила от 1 януари 2007 г., становище по запитването Ви, в частта за данъчното третиране на извършените социални разходи е изпратено за

Данъчно третиране на счетоводни разходи във връзка с ползване на личен автомобил

Относно: Данъчно третиране на счетоводни разходи във връзка с ползване на личен автомобилВ Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …./03.12.2015г., относно прилагането на разпоредби на данъчното законодателство.Новосъздадено дружество ще извършва търговия и строителство на сгради. Във връзка с предстоящата дейност ще бъдат назначени работници на трудов договор. Тъй като на този етап дружеството

Прилагането на чл.92, ал.4 от Закона за корпоративното подо-ходно облагане (ЗКПО)

1_ИТ-00-24/27.02.2018 г. ЗКПО, чл. 92ДР на ЗКПО, §1, т.56 ОТНОСНО: Прилагането на чл.92, ал.4 от Закона за корпоративното подо-ходно облагане (ЗКПО) Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчноосигури-телна практика” с вх.№ /2018 г. посочвате, че управляваното от Вас търговско дружество не извършва финансови и икономически дейности. В тази връзка поставяте въпроса как и

Облагане на доходи от неустойка за забавено изпълнение по договор за строителство, ведно със законната лихва и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела.

ОТНОСНО: Облагане на доходи от неустойка за забавено изпълнение по договор за строителство, ведно със законната лихва и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела.В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-20/01.02.2019 г,. относно прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.Излагате

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки и услуги по договори с контрагент – лице от друга държава членка

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки и услуги по договори с контрагент – лице от друга държава членка В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 08-00-14 от 11.11.2019 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получени доставки

Scroll to Top