fbpx

облагане с данък върху превозните средства на самоходна техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме:

Изх. № 08-С-3
Дата: 10.06.2009 год.
ЗМДТ, чл. 52, т. 1.
В отговор на поставения въпрос относно облагане с данък върху превозните средства на самоходна техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме:
По силата на чл. 52, т. 1 ЗМДТ с данък върху превозните средства се облагат
превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в страната.
Редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, се определя с Наредба № I – 45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях.
Според чл. 140, ал. 6 ЗДвП колесните трактори, тракторните ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земедел-ската и горската техника, могат да се движат по изключение по пътищата, отворени за обществено ползване, по ред, определен с наредба /Наредба № 15 от 7 април 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно ЗРКЗГТ/. В чл. 1, ал. 3 от наредбата е предвидено, че движението по пътищата, отворени за обществено ползване, се извършва при спазване изискванията на Закона за движение по пътищата, на Закона за пътищата, на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и издадените на тяхно основание подзаконови нормативни актове , което озна-чава, че при движение по пътищата колесните трактори, тракторните ремаркета и друга-та самоходна техника трябва да са регистрирани в „Пътна полиция“/чл. 140, ал. 1 ЗДвП/.
Обстоятелството, че трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника са регистрирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника няма значение за облагането с данък по ЗМДТ. Правно релевантно обстоятелство за да-нъчното облагане е наличието на регистрация на тези превозни средства за движение по пътищата в „Пътна полиция“. На облагане с данък върху превозните средства подлежат само тракторите, ремаркетата и другата самоходна техника, регистрирана за движение в „Пътна полиция“.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top