Облагане с данък върху превозните средства по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ 58

Относно: Облагане с данък върху превозните средства по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-11 от 24.07.2020 г., относно облагане с данък върху превозните средства по реда на ЗМДТ.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: С декларация по чл. 54 от ЗМДТ от 27.05.2004 г. и приложено копие от фактура от същата дата е деклариран лек автомобил марка „Ауди 100”, с обем на двигателя 1985 куб.см., мощност 85 kw /115 к.с./, година на производство 1993 г. , общо тегло 1,9 т. и собственик Ю.И. На основание чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ е подадена декларация по чл. 54, ал. 4 от с. з. на 22.05.2020 г. с приложени документи: свидетелство за регистрация част I, издадено на 01.08.2012 г. на името на Ю.И.; договор за покупко-продажба на моторно превозно средство /МПС/ от 27.05.2004 г.; договор за дарение от 03.04.2004 г.; експертно решение на ТЕЛК от 27.01.2010 г. с 50 % намалена работоспособност и дата на инвалидност – 14.12.2009 г. със срок — 3 г. до 01.01.2013 г. на името на Ю.И. и следващо такова от 23.01.2013 г. с 52% намалена работоспособност и дата на инвалидност – 14.12.2009 г. със срок — пожизнен.
Лек автомобил марка „Ауди 100” е предеклариран както следва: с обем на двигателя 1984 куб.см., мощност 85 kw, година на производство 1993 г. На т. 6 от декларация от 22.05.2020 г. е отбелязано, че лекият автомобил с мощност до 117,64 kW и обем на двигателя до 2000 куб. см. е собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 сто – Ю.И., с експертно решение на ТЕЛК за преосвидетелстване от 23.01.2013 г. – 52%; с дата на инвалидност – 14.12.2009 г. и срок – пожизнен.
В програмния продукт за собственици на гореописаното превозно средство са отразени Ю.И. – 1/2 ид. ч. – освободен от данък върху превозните средства на основание чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ и Ю.Н. – 1/2 ид.ч. /съпруга – съгласно удостоверение за семейно положение, съпруга и деца от 28.05.2020 г. с облог от 01.01.2015 г. за притежаваната ид. ч.
Поставени са следните въпроси:
1. Следва ли получената, чрез договор за дарение от 03.04.2004 г., сума в размер на 5000,00 лв. да се счита за изцяло лични средства на Ю.И, използвана за закупуване на лек автомобил марка „Ауди 100”?
2. Преди издаване на АУЗД за притежаваната ? ид. ч. от гореописания лек автомобил от Ю.Н., следва ли да се изчерпа реда по чл. 103, ал. 1 от ДОПК, във връзка с получената информация, че лицето е съпруга на Ю.И. /съгласно удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца от 28.05.2020 г?
3. Следва ли да се определи данък върху превозните средства за Ю.Н., в качеството и на съпруга и съсобственик на Ю.И.?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Първи въпрос: В компетентността на изпълнителния директор на НАП е издаването на методически указания по прилагането на ЗМДТ /чл. 4, ал. 6 от ЗМДТ/, с които се цели да се унифицира практиката на администриращите органи при прилагането на определени, създаващи неяснота или противоречивост разпоредби в ЗМДТ, каквито в случая не откриваме.
Поставеният от Вас въпрос дали следва да се приеме получената, чрез договор за дарение от 03.04.2004 г., сума в размер на 5000,00 лв. изцяло за лични средства на Ю. И., използвана за закупуване на лек автомобил марка „Ауди 100”, е свързан с прилагане на Семейния кодекс.
Следователно, в случая не е налице неяснота или противоречие при прилагането на разпоредби от ЗМДТ, а въпросът е свързан с прилагане на нормативни актове извън компетентността на НАП.
Предвид нормата на чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ, компетентен орган за установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци са служители на общинската администрация, като приложимият процесуален ред е този по ДОПК. В производствата по установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаването им – на публични изпълнители /чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ/. Правомощията на органите по приходите са изброени изчерпателно в чл. 12 от ДОПК.
Органите по приходите осъществяват производствата самостоятелно, като при изпълнение на правомощията си, определени в чл. 12, ал. 1 от ДОПК, те са независими и действат само въз основа на закона /чл. 4 от ДОПК/. Доказателствата в административното производство се събират служебно от органа по приходите или по инициатива на субекта. Всички събрани доказателства подлежат на обективна преценка и анализ /чл. 37, ал. 1 от ДОПК/.
Втори въпрос: Данъкът върху цитираното в запитването превозно средство се определя с декларация по чл. 54 от ЗМДТ с вх. № 3290/27. 05. 2004 г. На 22. 05. 2020 г. е подадена нова данъчна декларация на основание чл. 54, ал. 6 от ЗМДТ с цел ползване на облекчението, предвидено в чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ. Налице е несъответствие между данните в подадената декларация и данните, получени от органите по приходите от трети лица, тъй като е установено съгласно удостоверение за семейно положение, че Ю. И. има съпруга и превозното средство е в режим на СИО. Подадената декларация от един от съсобствениците ползва и останалите – в случая подадената декларация от Ю.И. ползва и съпругата му.
Въз основа на представеното решение на ТЕЛК за освидетелстване с инвалидност на Ю.И. за периода от 2015 г. до 2020 г. за притежаваната от него ? идеална част превозното средство е освободено от данък, а за частта, притежавана от съпругата му не е налице освобождаване от данък, тъй като за нея не е налице основание за освобождаване.
На 04. 06. 2020 г. Ю. Н. е уведомена от дирекция Местни данъци и такси, Община ……., че съгласно чл. 21, ал.1 от Семейния кодекс вещните права, придобити по време на брак в резултат на съвместен принос, принадлежат на двамата съпрузи, независимо на чие име са придобити, като този съвместен принос се предполага до доказване на противното. След като е установено, че тя притежава ? от пътно превозно средство „Ауди“, модел“100“ с рег. № ….., регистрирано на името на Ю. И., на Ю.Н. е изпратена справка за неплатените задължения за периода 2015-2020 г. Ю.Н. е подала възражение срещу така определените задължения като оспорва съвместния принос и твърди, че тя не е собственик на автомобила. В това възражение се моли на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК да се издаде акт за установяване на задължения по декларация /АУЗД/ с оглед правото й да обжалва този акт.
Разпоредбите по отношение на местните такси, регламентирани в чл. 4, ал.1 от ЗМДТ предвиждат, че установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.
Предварителното установяване на задължението се осъществява по реда на чл. 107 от ДОПК. На основание чл. 107, ал. 2 от същия кодекс задълженото лице има право при поискване да получи справка за начина, по който е изчислено задължението, съдържаща данни за задълженото лице, вида, основанието, общия и неплатения размер. Също така съгласно чл. 107, ал. 3 от ДОПК по искане на задълженото лице органът по приходите издава акт за установяване на задължението в 30-дневен срок от искането.
Акт може да се издаде и служебно при установяване на несъответствие между декларираните данни и данните, получени от трети лица и организации, след като е изчерпан редът по чл. 103, както и когато не е подадена декларация или задължението не е платено в срок и не е извършена ревизия. Акт може да се издаде и служебно въз основа на собствени данни, данни, получени от трети лица и организации, когато по закон не е предвидено подаване на декларация и задължението не е платено и не е извършена ревизия.
Считам, че в случая не е необходимо да се изчерпва реда на чл. 103, ал. 1 от ДОПК, в който е предвидено, че при установяване на несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаването на съобщението, което се извършва с подаване на нова декларация.
Видно от приложената кореспонденция, лицето е уведомено за несъответствия в подадената декларация и е получило справка за задълженията си. С искането си за издаване на АУЗД Ю.Н. посочва, че няма да отстранява тези несъответствия, тъй като не се счита за собственик, съответно задължено лице и не е съгласна с извода за съвместен принос.
Трети въпрос: Съгласно чл. 53 от ЗМДТ, данъкът върху превозните средства се заплаща от собствениците на превозните средства.
В чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ са регламентирани преференции по отношение на данъка върху превозните средства на лек автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност. По силата на тази правна норма, от данък превозни средства се освобождава лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.
Освобождаване от данък настъпва при кумулативното наличие на всички изискуеми от закона условия.
При условие, че в производството по ДОПК след извършена обективна преценка и анализ на събраните доказателства се установи, че лекият автомобил е придобит по време на брака в резултат на съвместен принос, вещните права принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити, предвид чл. 21, ал. 1 от СК, лекият автомобил, за който се претендира освобождаване от данък върху превозните средства, е съпружеска имуществена общност. В този случай преференцията по чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ се прилага относно идеалната част, притежавана от лицето с намалена работоспособност. Данъкът за другата идеална част /когато МПС е СИО/ е дължим от съпругата, предвид разпоредбата на чл. 53 от ЗМДТ.
При условие, че в производството по ДОПК след извършена обективна преценка и анализ на събраните доказателства се установи, че лекият автомобил е придобит по време на брака изцяло с лично имущество на Ю. И., същият е лично имущество предвид разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от СК. В този случай преференцията се прилага за лекия автомобил, собственост на лицето с намалена работоспособност с оглед разпоредбата на чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ.

Оценете статията

Вашият коментар