Облагане с данък върху превозните средства по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ 59

Относно: Облагане с данък върху превозните средства по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-12 от 12.08.2020 г., относно облагане с данък върху превозните средства по реда на ЗМДТ.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
На основание чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ лице с постоянен адрес – гр. Р е декларирал закупено от него МПС – лек автомобил – първоначална регистрация през 2016 г. Автомобилът е регистриран в КАТ ….. и до продажбата му през 2020 г. не е променял регистрацията си.
През месец ноември 2019 г. лицето е променило постоянния си адрес от гр. Р в гр. С, като съответно е последвала и промяна на личната му карта. В Община Р не е постъпвала официална информация за промяната на постоянния адрес на лицето, като той е продължил да плаща данък върху превозното средство в Община Р, такъв е платен и за 2020 г. В С…. община не е подавана декларация по чл. 54 от ЗМДТ след промяната на постоянния адрес на лицето.
През 2020 г. автомобилът е продаден на трето лице по установения от закона ред, като новият собственик е декларирал автомобила по постоянния си адрес.
В Община Р…. възниква спор относно правомерността на получения данък върху превозното средство за периода след промяна на постоянния адрес на данъчно задълженото лице, собственик на МПС – лек автомобил.
Едното становище е, че данъкът е получен неправомерно в Община Р и трябва да се върне на вносителя, а той следва да плати данък МПС в Община С…. Други общини в страната са потвърдили, че действат по този начин при направени запитвания от служители на Община Р.
Второто становище се позовава на публикуваната съдебна практика – Решение № 13792/14.11.2017 г. на ВАС по адм. д. № 11885/2016 г., Решение № 2731/11.03.2016 г. на ВАС по адм. д. № 12996/2015 г. и други. Според решенията, когато данъчно задълженото лице има нормативно задължение при промяна на постоянния си адрес да представи превозното средство за промяна на регистрацията в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, но не е направил тази промяна, не може да има и промяна в Общината която събира данъка за превозното средство – в случая Община Р. В тази хипотеза не е налице основание за откриване на данъчна партида в С… община, при незаличена такава в Община Р, по която дължимият данък е внасян редовно за периода след промяна на постоянния адрес. Тъй като не е подадена данъчна декларация пред С….. община, където е новият постоянен адрес на ДЗЛ, регистрацията на МПС не е била променена, следователно заплащането на данъчното задължение за процесния автомобил, съгласно разпоредбата на чл. 61 от ЗМДТ, следва да остане в Община Р.
Поставени са следните въпроси:
1. Къде се дължи данък за МПС, при условие, че не е подадена декларация по чл. 54 от ЗМДТ пред съответната община по новия постоянен адрес на данъчно задълженото лице и регистрацията на МПС не е променяна?
2. Следва ли Община Р да върне платения от данъчно задълженото лице данък и ако отговорът е положителен, на какво основание и по каква процедура да бъде възстановена платената от лицето сума за периода след промяна на постоянния му адрес?
3. Може ли Община Р да се позове на съдебната практика и да приеме данъка като дължимо платен?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ, размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
Според чл. 61 от ЗМДТ (изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 – в приход на общината по регистрация на превозното средство. Изключението от това правило е регламентирано във второто предложение на чл. 61 от ЗМДТ и според него, само в случаите по чл. 54, ал. 5 /редакцията е изменена с ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г./, данъкът се заплаща в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.
Според чл. 54, ал. 5, когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес /седалище на територията на страната/, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство. Следователно, данъкът върху преводните средства се заплаща по принцип в общината по постоянен адрес на собственика, а по изключение, когато собственикът няма постоянен адрес, данъкът се заплаща в общината по регистрация на превозното средство. Според редакцията на чл. 61 от закона, в сила до 31.12.2018 г., данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 5 – в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство. Тази хипотеза отпадна в новата редакция на чл. 61 от ЗМДТ, в сила от 01.01.2019 г.
С оглед на гореизложеното, Община Р, съгласно чл. 8, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ е компетентна относно установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци, както и обжалването на свързаните с тях актове, тъй като тя е общината, в приход на чийто бюджет може да постъпи съответният местен данък до м. ноември 2019 г.
В конкретния случай е изпълнен фактическият състав на чл. 60, ал. 9, във връзка с чл. 61 от ЗМДТ, предвиждащ извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение да се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната. Промяната в обстоятелството, имащо значение за определяне на данъка – промяна на постоянния адрес на данъчно задълженото лице, е настъпила през м. ноември 2019 г., т.е. лицето от м. декември 2019 г. е данъчно задължено към С…… община, където следва да заплати данъка.
Промяната на това обстоятелство /промяна на постоянния адрес/ обаче не е декларирана от лицето по предвидения в нормативен акт ред, а именно – в регистъра на пътните превозни средства /ППС/ в изискуемия за това срок, съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредба № I – 45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства /Наредба № I-45 от 24 март 2000 г./, респективно, същата не е отразявана в регистрационните талони на ППС.
Това от своя страна препятства използването на данни за отразяването на промяната от органите на МВР, а съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ –общинските служители определят размера на данъка въз основа на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи. С тези свои действия и бездействия, данъчно задълженото лице извлича права, като се възползва от противоправното си поведение.
Предвид нормата на чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ, компетентен орган за установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци са служителите на общинската администрация, като приложимият процесуален ред е този по ДОПК. Правомощията на органите по приходите са изброени изчерпателно в чл. 12 от ДОПК. Органите по приходите осъществяват производствата самостоятелно, като при изпълнение на правомощията си, определени в чл. 12, ал. 1 от ДОПК, те са независими и действат само въз основа на закона /чл. 4 от ДОПК/.
В този случай, органите по приходите следва да уведомят официално МВР, сектор „Пътна полиция“ за липсата на отразяване на промените в регистъра на ППС в изискуемия за това срок, съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г., както и органите по приходите в С….. община за предприемане на действия по компетентност по отношение на неправомерното действие на данъчно задълженото лице.
Тъй като от изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че данъчно задълженото лице е заплатило данък върху превозните средства за 2020 г. в Община Р, а предвид разпоредбата на чл. 60, ал. 9, във връзка с чл. 61 от ЗМДТ, лицето дължи данък в С…. община от м. декември 2019 г., ако задълженото лице желае, то може да се възползва от правото си да поиска от Община Р да му възстанови заплатените от него суми по реда на чл. 129 от ДОПК за периода от м. декември 2019 г. до месеца, в който е извършена продажбата през 2020 г.

Оценете статията

Вашият коментар