облагане с ДДС на услуги по ремонт на нает актив

Изх. № 24-34-286
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: облагане с ДДС на услуги по ремонт на нает актив
Уважаеми господин,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-286/30.03.2007 г..Ви уведомява следното:
Съгласно посоченото в запитването. ….отдава помещения под наем като разходите за извършени ремонти от наемателя ще се приспадат от наема за 16-месечен период. Поставен е въпрос за документирането на бартерната сделка.
Понятията „Ремонт“ и „Подобрение“ са заложени в разпоредбите на §1, т.31 и 32 от ДР на ЗДДС, според които: “Ремонт“ е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които не водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив, а “Подобрение“ е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив.
Облагането с ДДС на ремонт или подобрение на нает актив е регламентирано в чл.9, ал.2, т.4 от ЗДДС, където се приравнява на доставка на услуга, която не е безвъзмездна, тъй като има наличие на прихващане на разходите за ремонта срещу наема. Конкретния случай в запитването се отнася за бартер, уреден в чл.130 от ЗДДС, тъй като е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги. В този случай са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава. В алинея 2 на същия член се регламентира, че данъчното събитие и за двете доставки по ал. 1 възниква на датата на възникване на данъчното събитие на по-ранната от тях. Предвид това, доколкото момента на завършване на ремонта е по-ранната дата, тя ще се счита за данъчно събитие и следва да се издаде фактура, съгласно разпоредбата на чл. 113. ал.4 от ЗДДС – не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.
Данъчната основа на извършените доставки според чл.26, ал.7 от ЗДДС, когато възнаграждението е определено изпяло или частично в стоки или услуги (плащането се извършва изцяло или частично в отоки или услуги), е пазарната цена на предоставяната стока или услуга, изчислена към даптата, на която данъкът е станал изискуем.
//

Оценете статията

Вашият коментар