Право на данъчен кредит за разходите за поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на леки и лекотоварни автомобили във връзка с дейността по сервизно обслужване на копирна техника;

Изх. № 24-34-277……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: Право на данъчен кредит за разходите за поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на леки и лекотоварни автомобили във връзка с дейността по сервизно обслужване на копирна техника;
Във връзка с поставения въпрос във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-277/30.03.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
„……….“ ООД е с предмет на дейност сервизно обслужване на копирна техника, което включва: ремонт, диагностика, инсталация и настройка на съответните машини. Това е свързано с транспортирането на апаратура и резервни части до клиента. Обектите са разположени в София и провинцията, като без транспорт не е възможно извършването на горепосочените дейности. За целта фирмата разполага с шест броя леки автомобили и един лекотоварен автомобил.
Въпросът Ви е:
Следва ли разходите за тези автомобили да се третират като представителни и да не се ползва данъчен кредит или направените разходи следва да се третират като разходи за дейността / по занятие/?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1. т.10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
На основание чл.10, ал.1, т.4 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 и чл.74. когато е придобит, внесен или нает мотоциклет или лек автомобил.
Дефиниция на понятието „лек автомобил“ е дадено с текста на т. 18 на Параграф Първи от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, а именно: „лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава пет. Не е лек автомобил лекотоварен автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.
Видно от горецитираните разпоредби, и в случай, че е придобит автомобил с брой на местата „4+1“, който е предназначен за превоз на товари, следователно, не е лек по смисъла на Параграф Първи, т. 18 от ДР на ЗДДС. то не съществуват ограничения за ползване правото на данъчен кредит, както при придобиването, вноса или наема на автомобила, така и за стоките и услугите, свързани с неговата поддръжка, ремонт, подобрение и експлоатация.
На основание чл.70, ал.2. т.I и т.4 от материалния закон, ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит не се прилагат, когато превозните средства но чл.70, ал.1,т.4 от същия закон се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на МПС. включително при последващата им продажба.
В тази връзка, и в случай, че дружеството е придобило автомобили с брой на местата „4+1“, които отговарят на определението за „лек автомобил“, дадено в т. 18 на Параграф първи от ДР на Закона, и няма да използва същите за някоя от горепосочените дейности, го няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит, както при придобиването, вноса или наема на тези автомобили, така и за стоките и услугите, свързани с тяхната поддръжка, ремонт, подобрение и експлоатация.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
МАРИЯМУРГИНА/’

Оценете статията

Вашият коментар