Облагане с окончателен годишен (патентен) данък на доходите от дейност, осъществявана в питейно заведение каравана

Изх. № 24-31-268
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Облагане сокончателен годишен(патентен) данък на доходите от дейност, осъществявана в питейно заведение „каравана“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …………………..,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – …………… и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-31-268/………………2007 г.), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, през 2007 г., в качеството на едноличен търговец, сте започнали да осъществявате дейност в обект „каравана“, за която сте подали декларация за облагане с окончателен годишен (патентен) данък, и във връзка с тази дейност възнамерявате да поставите пред караваната две маси с общо 12 стола.
Както е указано и в запитването, съгласно чл.50, ал.2 от Закона за туризма караваните с капацитет до 12 места за сядане не подлежат на категоризиране. Следователно, независимо, че пред караваната ще поставите 12 стола, редът за облагане както и размерът на дължимия данък няма да се променят, ако до края на данъчната година:
-отговаряте на условията за облагане с окончателен годишен (патентен) данък, установени в чл.39 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица(ЗДДФЛ),и
-обектът, в който осъществявате дейността си, е „каравана“ по смисъла на същия закон.
1
По смисъла на ЗДЦФЛ „каравана“ е питейно заведение, предлагащо ограничен асортимент предимно готови стоки, студени и топли закуски, тестени и захарни изделия, пиво, топли и безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.
/
/МАР
2
/
1

Оценете статията

Вашият коментар