Писмени запитвания на …. ООД постъпили в Дирекция ОУИ- гр.Варна, касаещи прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на

Изх. № 24-31-270
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Писмени запитвания на „….“ ООД постъпили в Дирекция „ОУИ“- гр.Варна, касаещи прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г.)
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДЕНЕВА,
Във връзка с Ваши писмени запитвания до Дирекция „ОУИ“- гр.Варна, препратено по компетентност вна НАП с вх.№ / 25.07.2007 г. и вх.№ …/ 07.08.2007 г. , Ви уведомяваме за следното:
С оглед на така поставените във Вашите запитвания въпроси, свързани с облагането с ДДС на извършвани от „…“ ООД специфични дейности, поради липса на приложени документи и конкретни данни за действителното съдържание на предоставяните услуги, квалифицирани от Вас като посреднически, можем да се ангажираме само с принципно становище по прилагането на разпоредбите на ЗДДС:
Според изложените фактическата обстановка „…“ ООД е нерегистрирано по реда на ЗДДС лице, което има сключен договор за посредничество с лице, регистрирано за целите на ДДС в Унгария. Дейността на унгарската фирма е свързана с производство и доставка на корабни двигатели и двигатели за индустрията, които двигатели се доставят на територията на Република България или в чужбина забългарски клиенти. За своята посредническа дейност (намиране на български клиенти за унгарския доставчик) …“ ООД издава фактура на унгарската фирма.
Дружество има и сключен и друг договор за посредничество с регистрирана за целите ДДС френска фирма, чиято дейност е свързана със снабдяване на български плавателни съдове, извършващи международен рейс и търговска дейност извън морските пространства на Република България, с горива и смазочни материали. За тези доставки френската фирма издава фактура на българския корабособственик, а за своята посредническа дейност (свързване на френския доставчик с българския клиент) „…“ ООД издава фактура на френската фирма.
Съгласно разпоредбата на чл.24, ал.1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, когато тази услуга е свързана с доставка на услуги, различни от тези по чл. 21, ал. 3. чл. 22 и 23 от закона, е мястото на изпълнение на доставката, във връзка с която е оказано посредничеството. Когато получател по доставката по чл.24, ал. 1 от ЗДДС е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от държавата членка, в която е мястото на изпълнение на доставката, във връзка с която е оказано посредничеството, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата (чл.24, ал.2 от ЗДДС).
От така цитираните текстове е видно, че разпоредбите на чл.24, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, касаят мястото на изпълнение при доставка на посредническа услуга, свързана с доставка на услуги, различни от услугите по чл.21. ал.З. чл.22 и чл.23 от ЗДДС, поради което тези разпоредби са неприложими за осъществяваните от „…“ ООД посреднически услуги в полза на лице, регистрирано за целите на ДДС в Унгария. Ето защо и с оглед на изложените във Вашето писмо фактически данни и обстоятелства, считаме, че въпросните посреднически услуги, извършвани от „…“ ООД в полза на лице, регистрирано за целите на ДДС в Унгария, са с място на изпълнение на територията на страната (чл.21, ал.1 от ЗДДС). В този смисъл, споменатите посреднически услуги, доставяни от „…“ ООД ще се третират като облагаеми доставки по смисъла чл.12. ал.1 от ЗДДС и същите ще формират облагаем оборот за задължителна регистрация по реда на чл.96 от ЗДДС.
Според чл.36, ал.1 и ал.2 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е доставката на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице. когато услугите са свързани с доставки, посочени в тази глава от ЗДДС или са предоставени във връзка с доставка на стоки или услуги с място на изпълнение извън територията на Общността. Доколкото естеството на предоставяните от „…“ ООД услуги са свързани с предоставяне на информация, то данъчното третиране на тази дейност е съобразно разпоредбите на членове: 8; 9, ал.1; 12, ал.1; 21,ал.3,т.2: 66, ал.1, т. 1 от ЗДДС.
Изразеното до тук становище е съобразно предвиденото в чл.127, ал.2, т.З на ЗДДС, където е дефинирано наличието на доставка на услуга между комисионера/довереника и комитента/доверителя при съответно данъчно третиране.
От казаното до тук е видно, че споменатите посреднически услуги, извършвани от „…“ ООД формират облагаем оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от зддс.
По повод на посочените във Вашето писмо доводи, касаещи разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г., които регламентират доставките на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, когато услугите са свързани с доставка на стоки за снабдяване на плавателни съдове, следва да имате предвид, че според чл.153 от споменатата директива, тези посреднически услуги са освободени от облагане с ДДС, но са с право на приспадане на данъчен кредит (чл.169, б.„б“ от Директива 2006/112/ЕО). Иначе казано, подхода който е залегнал в националното законодателство води до освобождаване чрез прилагането на нулева ставка на данъка по повод на въпросните доставки, което е еквивалентно като данъчен ефект и е напълно в съответствие с разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО.
//

Оценете статията

Вашият коментар