Облагане с окончателен годишен (патентен) данък на доходите от извършване на машинописни услуги.

Изх. № 24-32-213
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Облагане с окончателенгодишен(патентен) данък на доходите от извършване на машинописни услуги.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – == и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-32-213/15.06.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Съгласно чл.39, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложението към глава седма от същия закон (патентни дейности), се облага с окончателен годишен (патентен) данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1.оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2.лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с
изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от
същия закон.
На основание т. 11 на Раздел I от приложението към глава седма на ЗДДФЛ
машинописните услуги са патентна дейност, поради което, ако отговаряте на
гореуказаните условия и извършвате машинописни услуги, доходите от тази дейност
подлежат на облагане с окончателен годишен (патентен) данък.
Необходимо е да имате предвид, че предстои да бъдат гласувани от Народното събрание изменения и допълнения на данъчните закони, в т.ч. на ЗДДФЛ, които ;е са в сила от 1 януари 2008 г.
//

Оценете статията

Вашият коментар