третиране по ЗДДС на доставка извършена през 2006 г. и осъществено документиране/плащане през 2007 г.

Изх. № 24-34-386……………..
Дата: .…………… .2008 г.
относно: третиране по ЗДДС на доставка извършена през 2006 г. и осъществено документиране/плащане през 2007 г.
Уважаема госпожо,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-386/25.04.2007 г.,Ви уведомява следното:
От запитването е видно, че Институт по металознание „……..“ през 2006 г. има сключен договор с Военно министерство на държава членка на ЕС за износ на експериментални тренировъчни образци. През месец декември е получил аванс за който е издадена опростена фактура без ДДС. Цялото количество образци са изнесени през месец декември 2006 г. за което е издадена инвойс фактура. Окончателното доплащане е извършено през месец март 2007 г. Ведомството клиент не е регистрирано по ЗДДС.
Въпросът, който се задава е следва ли института по металознание да си самоначисли ДДС и да подаде VIES декларация?
В конкретния случай следва да се приложи режимът, валиден към датата на възникване на данъчното събитие. Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДДС (отм.) данъчното събитие по смисъла на този закон възниква на по- ранната от двете дати:
1.датата на прехвърляне на правото на собственост или друго вещно право върху стока или датата на завършването на услугата;
2.датата на плащането (цялостно или частично авансово плащане).
Съгласно ал. З на същия член на датата на възникване на данъчното събитие данъкът по този закон става изискуем и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли.
Съгласно чл.54, ал.1 от ЗДДС (отм) данъчната ставка е нула в случаите на износ по смисъла на чл. 14 от ЗДДС (отм.);
Тъй като от запитването не е ясно кога е издадена фактурата за доставката, ако същата е издадена през 2006 г. данъка е със ставка 0, а ако е издадена през 2007 г. следва да се приложи § 8 от ПЗР на ЗДДС ( в сила от 01.01.2007 г.) съгласно който „ когато данъчното събитие по доставка е възникнало до влизането в сила на този закон и данъчният документ за доставката се издава след влизането му в сила, доставката се документира чрез издаване на фактура по чл. 114 от този закон, при издаването на която се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката.“
Във връзка с горното не следва начисляване на данък и подаване на VIES декларация

Оценете статията

Вашият коментар