Прилагане разпоредбите на ЗДДС при извършване на услуги по настаняване на туристи в Румъния от регистриран туроператор.

1121/03.11.2015
Чл.21, ал.4, т.1, б.“в“ ЗДДС
Чл.86, ал.3 ЗДДС
Относно: Прилагане разпоредбите на ЗДДС при извършване на услуги по настаняване на туристи в Румъния от регистриран туроператор.
В писмено запитване, постъпило в деловодството на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……. с вх. № ………г. сте описали следната фактическа обстановка:
„ОБ“ ЕООД е търговско дружество – регистриран туроператор с основен предмет на дейност туристически услуги в страната.
Съгласно сключен договор с партньор – дружество туроператор в Република Ливан, за сезон Лято 2016, „ОБ“ ЕООД се ангажира с настаняване на туристи от Република Ливан по българското Черноморие и в Румъния, в черноморските курорти там. Съгласно постигнатите договорености „ОБ“ ЕООД ще получава фактури от румънски хотели и туроператори за настаняване на туристи там и съответно ще издава фактури към дружеството туроператор в Ливан, за изпратените от него туристи.
Поставили сте следните въпроси:
1. Необходимо ли е „ОБ“ ЕООД за предоставените услуги по настаняване да се регистрира по ДДС в Румъния?
2. Има ли праг /размер на оборота/, след който тази регистрация е задължителна?
С оглед приложимите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ изразявам следното становище:
Доставките на услуги, предоставени от туроператор на друг туроператор, и доставките на туристически агенти, предоставящи туристически услуги от името и за сметка на друго лице, не попадат в обхвата на специалния ред на облагане на туристическите услуги /чл.136, ал.3 от ЗДДС/. За тези услуги са приложими общите правила на закона по отношение определяне на мястото на изпълнение, данъчното събитие и данъчната основа.
Съгласно чл.21, ал.4, т.1, б.“в“ от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставки на услуги по настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни, предоставени от туроператор на туроператор е там, където се намира недвижимия имот. Предвид цитираната разпоредба, услугите по настаняване са с място на изпълнение на територията на страната, когато имотът от който се предоставят е на територията на страната. На основание чл.12 от ЗДДС доставките по настаняване в хотели по българското Черноморие, предоставени на ливански туроператор подлежат на облагане с ДДС. Приложимата данъчна ставка в този случай е в размер на 9 на сто.
С оглед посоченото в запитването Ви обстоятелство, че освен на територията на страната ще предоставяте услуга по настаняване в хотели, разположени на територията на Румъния, по силата на чл.21, ал.4, т.1, б.“в“ от ЗДДС мястото на изпълнение на доставките ще бъде извън територията на страната. Извършените от дружеството услуги няма да подлежат на облагане с ДДС на основание чл.86, ал.3 от ЗДДС. В този случай данъчните основи на доставките към ливанския туроператор ще участват при определяне на оборотаза регистрация на „ОБ“ ЕООД на територията на Румъния.
Относно установения в Румъния праг /облагаем оборот/ за целите на задължителнатарегистрация по ДДС на дружеството следва да отправите запитване до румънската данъчна администрация.

Оценете статията

Вашият коментар