Облагането на доходите от възнаграждения на членовете на одитните комитети, създадени на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.

Изх. №04-18-4
Дата: 03.06.2009 год.
ЗДДФЛ, § 1, т. 26, б. „д”;
ЗДДФЛ, § 1, т. 27.
Относно: Облагането на доходите от възнаграждения на членовете на одитните комитети, създадени на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.
По повод Ваше, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 07-00-126/08.04.2009 г., изразявам следното становище:
Съгласно чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), членовете на одитния комитет се избират от общото събрание или от едноличния собственик на капитала на предприятието, извършващо дейност от обществен интерес. На основание § 1, т. 26, буква „д“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), по смисъла на този закон правоотношенията с лица, получаващи доходи от длъжности, които са изборни по силата на закон, се считат за доходи от трудови правоотношения. Това е посочено и в указанията към Приложение № 1 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г.
Предвид гореизложеното, доколкото длъжността „член на одитния комитет на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес“ е изборна по силата на ЗНФО, възнагражденията на физическите лица следва да се третират като доходи от трудови правоотношения за целите на облагането им по ЗДДФЛ. Това означава, че при
авансовото и при годишното им облагане и деклариране, приложими са правилата разписани в данъчния закон за доходите от трудови правоотношения. Фактът, че между физическите лица и съответното предприятие няма сключен трудов договор по Кодекса на труда няма отношение към данъчното третиране на придобитите от тях доходи. Имайте предвид, че платците на доходи, попадащи в обхвата на § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, в т.ч. и на доходите от длъжности, които са изборни по силата на закон, се считат за работодатели по смисъла на § 1, т. 27 от ДР на ЗДДФЛ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *