Облагането на едноличен търговец, регистриран като земеделски производител с дейност отглеждане на култивирана черноморска мида, по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДД

1000 -София, бул. “Княз Дондуков” № 52
Телефон: (02) 98591, Изх. № 24-31-73
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Облагането на едноличен търговец, регистриран като земеделски производител с дейност „отглеждане на култивирана черноморска мида“, по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2007 г.
Уважаеми г-н Иванов,
Във връзка с Ваше писмено запитване до Директора на „ОУИ“ — гр. Варна, препратено по компетентност и заведено в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-73/…………….2007 г., Ви уведомявам за следното: ,
Запитването Ви е формулирано общо, не е описана изчерпателно конкретната фактическа ситуация, поради което изразявам принципно становище по поставения въпрос.
На основание чл. 13, ал. З от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2007 г., не се облагат с данък доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. Следователно, за да се приложи цитираната норма е необходимо, Вие като едноличен търговец едновременно да отговаряте на следните условия:
1. Да сте регистриран като тютюнопроизводител или като земеделски производител. Според описаните в запитването Ви факти имате регистрация като земеделски производител от 23.03.2005г. с дейност отглеждане на култивирана черноморска мида. В тази връзка, имайте предвид, че въз основа на вписването на земеделския производител се издава регистрационна карта по образец съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, издадена от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., … поел. изм. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г.). На основание чл. 5, ал. З и 5 от цитираната наредба
регистрираните земеделски производители представят ежегодно до 25 март актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация областна дирекция “Земеделие и гори“ заверява регистрационната карта на земеделския производител за срок до 25 март на следващата година. Регистрационната карта заедно с разпечатка или заверени от ОД “ЗГ“ копия на анкетни карти с анкетни формуляри служи за легитимиране на земеделските производители пред контролните органи и финансиращите институции.
2. Да сте получил доходи от производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. За целите на данъчния закон понятието „непреработена растителна и животинска продукция“ е дефинирано в разпоредбата на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ и това е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗДДФЛ, данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане. В тази връзка е издадена Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Обн., ДВ, бр. 106/27.12.2006г., изм ДВ бр. 7/23.01.2007г.). На основание чл. З, ал. 1 от същата, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път. По смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), който е в сила от 1 януари 2007 г., във връзка с препратката на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, “търговски обект“ е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби. Лицата, които не са задължени да регистрират извършваните от тях продажби в търговски обект чрез/ фискално устройство са изброени в чл. 4 от Наредба № Н-18, но Вие като едноличен търговец по смисъла на Търговския закон не попадате сред тях.
//