Облагането с данък на доходите на австрийски гражданин, работещ в България.

Изх. № 26-Р-40/07
Дата: 04.12.2008 год.
ЗДДФЛ, чл. 4;
ЗДДФЛ, чл. 8.
Относно: Облагането с данък на доходите на австрийски гражданин, работещ в България.
По повод Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите, Ви уведомявам за следното:
Съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите сте задължени да посочвате Вашите данни за идентификация (име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма и/или БУЛСТАТ/ЕИК, издаден от Агенцията по вписванията; адрес по чл. 8 от ДОПК и адрес за кореспонденция), както и данните за идентификация на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването Ви. Освен това в писмото Ви не е описана достатъчно изчерпателно фактическата обстановка, имаща отношение към данъчното облагане на въпросното лице, поради което е невъзможно да се изготви конкретен отговор на поставените от Вас въпроси. В тази връзка изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:
? което има постоянен адрес в България, или
? което пребивавана териториятанаБългарияповечеот183днипрезвсеки
12-месеченпериод(лицетосе смятазаместнозагодината,презкоято
пребиваването му надхвърли 183 дни, като денят на излизане и денят на
влизане в страната се смятат поотделно за дни на пребиваване в страната) или
? което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи
и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото
семейство, или
? чийто център на жизнени интереси се намира в България.
Попадайки в една от гореизброените хипотези, физическото лице се счита за местно по смисъла на българското законодателство, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 5 отЗДДФЛ,аименно:нееместнофизическолицелицето,което има постоянен адрес вБългария,ноцентърътнажизненитемуинтересинесенамира в страната. Втазивръзкаимайтепредвид, чецентърът на жизнените интереси се намира в България,
2
когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си (чл. 4, ал. 4 от ЗДДФЛ).
Предвид гореизложеното, срокът на пребиваване в страната не е единственият критерий по силата на който физическото лице може да се квалифицира като местно или като чуждестранно по смисъла на българското данъчно законодателство. Чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ (чл. 5 от ЗДДФЛ).
Дефинирането на едно физическо лице като местно или като чуждестранно има първостепенно значение за определяне на данъчните му задължения. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, а чуждестранните физически лица – само за придобити доходи от източници в Република България (чл. 6 и 7 от ЗДДФЛ). По смисъла на чл. 8, ал. 2 от закона, доходите от труд, положен на територията на Република България, са от източник в Република България.
Съгласно чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.
В чл. 7, ал. 1 от Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Австрия изрично е предвидено, че физическо лице местно на Австрия, подлежи на облагане с данък в България, за реализирани доходи по трудови правоотношения, само когато пребивава в България повече от 183 дни през съответната календарна година. Доколкото Вие като работодател на физическото лице имате задължение за определяне, удържане и внасяне на авансовия данък за доходи по трудови правоотношения, то Вие имате и задължението да установите и да прецените дали спрямо физическото лице са приложими разпоредбите на СИДДО с Австрия, съответно дали следва да удържате и внасяте авансов данък за доходите изплатени през 2007 г. В случай, че през 2008 г., престоят на лицето в България превишава 183 дни, Вие имате задължение да удържате данък по чл. 42 от ЗДДФЛ от първия ден на настоящата календарна година, т.е. от 01.01.2008 г.
Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ, работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишна данъчна основа и определя годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя. В тази връзка, имайте предвид, че облагаемият доход и годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се формират по реда на Раздел I от глава пета на закона. Съгласно чл. 25 от ЗДДФЛ, в редакцията на разпоредбата действаща от 1 януари 2008 г., годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се определя като облагаемият доход, придобит от данъчно задълженото лице през данъчната година, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице по реда на КСО и ЗЗО, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.
В случай,чекъм31декември насъответнатакалендарнагодина,физическото лиценямаработодателпо основно трудовоправоотношение,койтодаизвършигодишно облаганена всичките мудоходиоттрудови правоотношения (вконкретния случай товаобстоятелствоевъзможнодабъденалицезаданъчната2009 г.), на основание чл. 52, т. 1 във връзка с чл. 50 от ЗДДФЛ, лицето следва да подаде годишна
данъчна декларация. За целта всеки работодател ще бъде задължен да издаде служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък в срок до 5 февруари на следващата година (чл. 45, ал. 6 от ЗДДФЛ), На основание чл. 64, ал. 3 и 4 от закона, образецът на служебната бележка се утвърждава със заповед на министъра на финансите и се обнародва в „Държавен вестник“.
Информирам Ви, че процедурата за прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица е развита в Раздел ІІІ, глава шестнадесета на ДОПК.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар