облагането с данък върху недвижимите имоти на морски плажове Ви уведомяваме:

Изх. № 08-П-28
Дата: 03.11.2010 год.
ЗМДТ, чл. 10, ал. 1
В отговор на поставените въпроси относно облагането с данък върху недвижимите имоти на морски плажове Ви уведомяваме:
С данък върху недвижимите имоти се облагат поземлените имоти, които:
– са разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания
– са разположени извън тях и които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията /чл. 10, ал. 1 ЗМДТ/.
Според чл. 6, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие «морският плаж е обособена територия, представляваща част от крайбрежната плажна ивица, покрита с пясък, чакъл и други седиментни или скални образувания в резултат на естествени или изкуствено предизвикани процеси на взаимодействие на морето със сушата. Морските плажове са изключителна държавна собственост».
Устройството на Черноморското крайбрежие се извършва въз основа на:
1.специализирана устройствена схема за територията на Черноморското крайбрежие;
2.общи устройствени планове за територията на общините по чл. 3, т. 1 /попадащи в охранителни зони по чл. 9/;
3.подробни устройствени планове на общините по чл. 3, т. 1 /чл. 18, ал. 1 от
ЗУЧК/:
Като резултат в случаите, в които морските плажове попадат изцяло или частично в строителните граници на населените места /урбанизираните територии/, определени с устройствени планове, са налице облагаеми обекти по смисъла на чл. 10, ал. 1 ЗМДТ. Облагат се и плажовете, разположени извън строителните граници на урбанизираните територии, за които има влезли в сила подробни устройствени планове. Информация за конкретния устройствен статут на морските плажове в община ….. можете да получите от службите «Териториално устройство» на общината.
Данъчнозадължени лица за плажовете, подлежащи на облагане с данък, предоста-вени на концесия по реда на Закона за концесиите, са концесионерите, които в това си ка- чество следва да декларират и заплащат задълженията за имотите.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар