подаване на декларации по чл. 17 ЗМДТ за вече декларирани нежилищни имоти на предприятия, при несъответствие във вида и броя на имотите

Изх. № 08-П-22
Дата: 01.09.2010 год.
ЗМДТ, чл. 17
Относно: подаване на декларации по чл. 17 ЗМДТ за вече декларирани нежилищни имоти на предприятия, при несъответствие във вида и броя на имотите
По въпроса, който поставяте относно липсата на основание предприятията да подават нови декларации по чл. 17 ЗМДТ за притежавани от тях нежилищни имоти, придобити преди 01.01.2010 г., изразяваме следното становище:
В ЗМДТ не е регламентирано задължение за предприятията да подават отново декларации по чл. 17 ЗМДТ за вече декларирани по този ред нежилищни имоти, придобити преди 01.01.2010 г. В § 21 от ПЗР на ЗМДТ, в сила от 01.01.2010 г., такова задължение е установено само за подаване на декларации по чл. 14 ЗМДТ.
В писмото, което изпълнителният директор на НАП е изпратил на НСОРБ и
общините в началото на тази година е казано, че «За улеснение при обработка на
декларациите и сравняване на стойностите за всеки имот в таблица 3 на
декларацията по чл. 14 ЗМДТ се декларират същите обекти и в същата поредност,
посочени в подадената преди това декларация по чл. 17 ЗМДТ. При необходимост
на лицата следва да се оказва съдействие от служителите на общинската
администрация ».
Когато при подаване на декларациите по чл. 14 ЗМДТ след 01.01.2010 г. се установи, че същите тези имоти не са декларирани по реда на чл. 17 ЗМДТ в съответствие с изискванията на закона и указанията за попълване на декларацията /например няколко сгради или сграда и земя, намиращи се на същия административен адрес, са декларирани с обща отчетна стойност, какъвто е най-често срещания случай/, и поради тази причина не е възможно постигането на съответствие между имотите, декларирани по реда на чл. 14 и по чл. 17 ЗМДТ, би следвало да се подаде нова декларация по чл. 17 ЗМДТ. Основанието за това е чл. 17, ал. 1 ЗМДТ, в която е казано, че „предприятията подават в 2-месечен срок от придобиването на нежилищен имот, съответно от учредяването на право на ползване, декларация пред общинската администрация по местонахождението му, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и./, т.е. декларация следва да се подаде за всеки имот /обект/, и съответно следва да се посочат необходимите реквизити за всеки имот – вид на имота, отчетна стойност, други обстоятелства. Това законово изискване не е спазено при подаване на декларации в споменатите по-горе случаи. Необходимо е да се раздели съвкупната отчетна стойност /за целта следва да се използва лицензиран оценител на недвижими имоти/, счетоводно да се отразятновитестойностина отделните обекти/имоти и да се подаде нова декларация по чл. 17 ЗМДТ, като процесуалното основание за подаването е чл. 103, ал. 1 ДОПК.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар