облагането с данък върху недвижимите имоти на поземлени имоти, използвани за разработване на полезни изкопаеми, изразяваме следното становище:

Изх. №08-Г-10
Дата: 15.12.2010 год.
ЗМДТ, чл. 10, ал. 1.
В отговор на въпросите, които поставяте относно облагането с данък върху недвижимите имоти на поземлени имоти, използвани за „разработване на полезни изкопаеми“, изразяваме следното становище:
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, които:
-се намират в строителните граници на населените места и селищните образувания и
-поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията /чл. 10, ал. 1 ЗМДТ/.
Строителните граници се определят от устройствените планове /общи и подробни/ и очертават територията на населеното място – § 5, т. 6 от ДР на ЗУТ.
Втората категория поземлени имоти, които се облагат с данък, трябва да отговарят на две условия: да се намират извън строителните граници на населените места и да имат предназначение според подробен устройствен план, съответстващо на посоченото в чл. 8, т. 1 ЗУТ, а именно: за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи и озеленени връзки между тях и териториите за природозащита, за декоративни водни системи /каскади, плавателни канали и други/, за движение и транспорт, за техническа инфраструктура, за специални обекти и други.
Тъй като имотите, които са предмет на запитването, са разположени извън строителните граници на населено място, за да са налице облагаеми обекти, е необходимо да е изпълнено и второто условие, а именно – да са урегулирани и да имат предназначение според ПУЛ, съответстващо на чл. 8, т. 1 ЗУТ.
Информация за конкретния устройствен статут на имотите следва да получите от техническите служби на общината или от общинската служба по земеделие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар