облагането с ДДС на отдаването под наем или аренда на земеделска земя, при които наемното и рентно възнаграждение се заплащат с хлебно и фуражно зърно, Ви уведомяваме:

Изх. № 24-33-170
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
В отговор на поставените въпроси относно облагането с ДДС на отдаването под наем или аренда на земеделска земя, при които наемното и рентно възнаграждение се заплащат с хлебно и фуражно зърно, Ви уведомяваме:
В хипотезата на отдадена под наем или аренда земя, при която наемното възнаграждение или рента са уговорени в натура /стоки/, а именно в хлебно и фуражно зърно, е налице специфичен случай на доставка, а именно бартер, уреден в чл. 130 ЗДДС.
По силата на чл. 130, ал. 1 ЗДДС когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава.
В този случай данъчното събитие и за двете доставки възниква на датата на възникване на данъчното събитие на по-ранната от тях /чл. 130, ал. 2 ЗДДС/.
В разглеждания случай са налице две насрещни доставки, като първата -отдаване под наем на земеделска земя е освободена доставка, по силата на чл. 45, ал. 1 ЗДДС, освен ако, доставчикът не избере съответната доставка да бъде облагаема /чл. 45, ал. 7 ЗДДС/. Втората доставка – прехвърлянето на собственост върху хлебно и фуражно зърно, е облагаема, тъй като е с място на изпълнение на територията на страната, извършена е от данъчнозадължено лице и в закона не е предвидено друго /чл. 12, ал. 1 ЗДДС/.
В случаите на отдаване под наем или аренда на земеделска земя, при които рентата или наемното възнаграждение не са уговорени в натура, а в пари, не е приложима нормата на чл. 130 ЗДДС, регламентираща специфичен слу/чай на доставка /бартер/. Както бе казано по-горе доставката е освободена /чл. 4р, ал. 1 ЗДДС/.
//

Оценете статията

Вашият коментар