общата система на данъка върху добавената стойност.

1769/09.12.2011
Чл.21, ал.2 ЗДДС
Чл.21, ал.4, т.2 ЗДДС
В Териториална дирекция на НАП …., офис …… е постъпило писмено запитване вх. № …….г., изпратено за отговор в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …..с писмо вх. № ……., в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистрирано по ЗДДС лице и е сключило комисионен договор с гръцка фирма за продажба на фериботни билети. Билетите за услугата по транспорт на камиони и пътници с ферибот от Гърция до Италия се издават от гръцката фирма и се продават от дружеството на български транспортни фирми и граждани. Плащането на превозната услуга минава транзитно през българското дружество. В края на всеки месец гръцката фирма изготвя справка за дължимите от продажбата на билети суми, а българското дружество издава на гръцката фирма данъчна фактура за полагащото й се комисионното възнаграждение. Във фактурата като основание за неначисляване на данък дружеството сочи чл.21, ал.2 от ЗДДС.
Поставили сте следния въпрос:
Задължено ли е българското дружество да издава към българските транспортни фирми данъчни фактури и да начислява 20 на сто ДДС при условие, че продава билети, издадени от гръцката фирма, за които получателите на транспортната услуга начисляват ДДС с протокол по чл.117 от ЗДДС?
Към запитването не е приложен сключеният с гръцката фирма комисионен договор, с оглед на което изразяваме принципно становище по прилагането на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.
В хипотеза, при която дружеството Ви извършва посредническа услуга във връзка странспорт на стоки /моторни превозни средства/ и пътници с ферибот Гърция – Италия и продава билети за превоз от името и за сметка на гръцка фирмавъзникват следните доставки:
– доставка на транспортна услуга, по която изпълнител е гръцката фирма в качеството си на превозвач, а получатели са физически лица /пътници/ и транспортни фирми, чиито камиони се превозват;
– доставка на услуга по продажба на билети за ферибот, по която изпълнител е дружеството Ви, а получател – гръцката фирма.
В този случай полагащото Ви се комисионно възнаграждение за извършената посредническа услуга следва да документирате с данъчна фактура, в която като основание за неначисляване на ДДС ще посочите чл.21, ал.2 от ЗДДС, ако получателят е данъчно задължено лице, установено на територията на Гърция. Следва да имате предвид, че определянето на статута на получателя се извършва по реда на чл.18, пар.1 от Регламент за изпълнение /ЕС/ № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност.
Ако, в качеството на комисионер, дружеството Ви извършва доставките на услуги по транспорт на стоки /моторни превозни средства/ с ферибот от свое име и за сметка на гръцкото дружество, за целите на ЗДДС се приема, че е получило и предоставило превозните услуги. В този случай възникват визираните в чл.127, ал.2 от ЗДДС три доставки:
– доставка на транспортна услуга, по която изпълнител е дружеството Ви, а получател – български транспортни фирми, която съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС е с място на изпълнение на територията на страната и на основание чл.12 от ЗДДС подлежи на облагане с ДДС;
– доставка на транспортна услуга, по която изпълнител е гръцката фирма, а получател – дружеството Ви. На основание чл.82, ал.2 от ЗДДС данъкът върху добавената стойност е изискуем от получателя на услугата, при условие, че доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната;
– доставка на комисионна услуга, по която изпълнител е дружеството Ви, а получател – гръцката фирма. Доставката не подлежи на облагане с данък, ако са налице доказателства, че получателяте данъчно задължено лице.
Във втората хипотеза следва да имате предвид, че на съгласно чл.21, ал.4, т.2 от ЗДДС мястото на изпълнение на услугата по превоз на пътници се определя пропорционално на реализирания пробег. Продажбата на билети за превоз на пътници в т.ч. и на водачи на моторни превозни средства с ферибот Гърция – Италия на основание чл.86, ал.3 от ЗДДС не подлежат на облагане с данък, когато се извършва от името на дружеството Ви.

Оценете статията

Вашият коментар