общата система на данъка върху добавената стойност /Обн. L OB. Бр.77 от 23 март 2011г./, който е задължителен и се прилага във всички държави членки на Общността. Съгласно чл.18, пар.1 от Регламента,

1795/19.12.2012
Чл.22 ЗДДС
В писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ………… с вх. № ………..г. сте изложили следната фактическа обстановка:
На 02.03.2012г. „Е” ЕООД сключва договор с фирма SMM B.V. за извършване на превоз на декори и реквизити на ……….. опера за периода от ………. до ……… По време на турнето на ………….. фирма SMM B.V. обявява банкрут. Управителят на фирмата превозвач не е запознат с това обстоятелство и завършва турнето по договор до ………..г.
На дружеството е издаден АУЗ № ……….., в който е констатирано, че към дата на издаване на фактурата за превоз холандския контрагент е дерегистрирано по ДДС лице и е установено задължение по ЗДДС и лихви. Чуждестранния контрагент е уведомен за издадения АУЗ. От негова страна е получено уверение, че ще бъде изискано становищеот съответните компетентни органи в Холандия.
В срока за обжалване на АУЗ не е получендокумент от холандската администрация и определеното с акта задължение по ЗДДС, ведно с дължимите лихви
е внесено от дружеството поради възникнала необходимост от издаване на удостоверение по чл.87 от ДОПК. След плащане на установеното задължение е полученвръченият на чуждестранния контрагент документ, издаден от холандската администрация. В документа е посочено, че няма проблеми по сделката. След легализация на документа e подадена жалба по издадения АУЗ до Директора на ТД на НАП ….. С Решение № ………….г.Директора на ТД на НАП ………… е постановил прекратяване на производството поради изтекъл срок за обжалване.
Във връзка с посочените факти и обстоятелства сте поставили следните въпроси:
1. Ако изпратения от SMM B.V документ не доказва, че сделката е сключена правомерно, с какъв документ можете да получите дължимия ДДС от контрагента си, който иска да му бъде издаден документ, опровергаващ документа, издаден му от администрацията на Холандия за основателно неначисляване на ДДС по сделката?
2. Ако изпратения от SMM B.V документ доказва, че сделката е сключена правомерно, какви действия следва да предприеме дружеството за да му бъде възстановен платения по АУЗ ДДС?
Към запитването са приложени копия на следните документи: АУЗ № ……г.; Констативен протокол № …………г., електронно съобщения от г-н С……… и легализиран превод на електронно съобщение; Решение по жалба срещу АУЗ № ……….г..
Предвид разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/ и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ изразяваме следното принципно становище:
Според чл.22, ал.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз, предоставена на данъчно незадължено лице е на територията на държавата членка, където транспортът започва.
Когато получателят на услуга по транспорт на стоки еданъчно задължено лице, мястото на изпълнение се определя по реда на чл.21, ал.2 от ЗДДС и е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
От цитираните разпоредби е видно, че мястото на изпълнение на доставката на услуга по транспорт на стоки зависи от това в какво качество действа получателят към датата на възникване на изискуемостта на данъка- на данъчно незадължено или данъчно задължено лице.
В действащия ЗДДС и ППЗДДС не са регламентирани документи, необходими за доказване статута на получателя. Такива доказателства са установени в Регламент за изпълнение /ЕС/ № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност /Обн. L OB. Бр.77 от 23 март 2011г./, който е задължителен и се прилага във всички държави членки на Общността. Съгласно чл.18, пар.1 от Регламента, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен в Общността има статут на данъчнозадължено лице, когато получателят му е съобщил идентификационния си номер по ДДС и доставчикът получи потвърждение за валидността на този идентификационен номер и за свързаното с него име и адрес в съответствие с чл.31 от Регламент /ЕО/ № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност.
Предвид гореизложеното, ако притежавате доказателства, че на датата на данъчното събитие холандското дружество SMM В.V има статут на данъчно задължено лице, мястото на изпълнение на предоставената от Вас доставка на транспортна услуга е там, където е установено лицето т.е. на територията на Холандия. За доставка с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява ДДС на основание чл.86, ал.3, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗДДС.
При липса на безспорни доказателства, че получателят по доставката има статут на данъчно задължено лице към датата на данъчното събитие, се счита, че доставката е с място на изпълнение на територията на страната и на основание чл. 82, ал.1, във връзка с чл.22, ал.1 от ЗДДС данъкът е изискуем от дружеството Ви в качеството на регистрирано по ЗДДС лице – доставчик на услугата по превоз на товари.
Във връзка с издадения на дружеството Ви АУЗ следва да имате предвид разпоредбата на чл.106, ал.3 от ДОПК, съгласно коятонезависимо от издаването на акта, с който се коригира декларацията, включително когато е обжалван, задълженията за данъка подлежат на установяване чрез извършване на ревизия. Това означава, че периодът за който се отнася СД по ЗДДС може да бъде ревизиран. Единствено в хода на ревизионното производство по чл.108, ал.1 от ДОПК могат да бъдат преценени представените от Вас доказателства, имащи значение за окончателното определяне на задълженията по ЗДДС. Съгласно чл.112 от ДОПК ревизионното производство се образува със Заповед за възлагане на ревизия от орган по приходите при компетентната териториална дирекция на НАП, която за Вас е дирекцията по седалище на дружеството.
На основание чл.24, ал.1 от Административния процесуален кодекс, във връзка с §2 от ПЗР на ДОПК, може да подадете Искане за образуване на ревизионно производство, включващо съответния данъчен период.

Оценете статията

Вашият коментар