общата система на данъка върху добавената стойност и чл. 7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011, както и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета за изменение на Регламент за изпълне

Изх. № 94-00-121
31.05. 2016 г.
чл.156 от ЗДДС, чл.21, ал. 5 от ЗДДС, чл. 97а, ал.2 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
А е регистрирана като самоосигуряващо се лице – художник на свободна практика и работи с клиенти предимно извън страната. Услугите, които лицето извършва са, както следва:
ДИЗАЙН
• Графичен дизайн
• Предпечатна подготовка
• Външна реклама
• Брандиране на автомобили
• Уеб дизайн
• Уеб маркетинг
• SMM
• Фото ретуш
• Художествено оформление на тъкани и облекло
• Дизайн на текстил и други широкоформатни повърхности
• Дизайн на дрехи
• Проектиране и изготвяне на плетива
• Дизайн на бижута и аксесоари
• Интериорен дизайн
• Сет дизайн
• Икебана
• Проектиране на зелени площи
• Аранжиране на витрини
• Проектиране и визуализация на декор
• Индустриален дизайн
• Дизайн на апликации за телефон
• 3D дизайн и визуализация
• Рисунка графика върху хартия
• Рисунка живопис върху платно
• Рисунка с аерограф
• Ръчен ситопечат
• Рисунка върху коприна и други текстилни повърхности
• Илюстрация за книга
ПРОГРАМИРАНЕ
• Уеб програмиране
• Уеб оптимизация
• Онлайн брошура
• Уеб реклама
КОНСУЛТАЦИИ
• Консултация за бранд-стратегия
• Консултация по изпълнение на проект
• Консултация за изготвяне и практическо изпълнение на рекламна кампания
• Изготвяне на концепция за цветови решения
• Журиране
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
• Учител по изобразително изкуство за начални класове
• Частна преподавателска дейност
– Текстил
– Графика
– Живопис
– Композиция
– Печатни техники
– Цветознание
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Кои от посочените услуги представляват „услуги, извършвани по електронен път“ и за извършването на кои от тях лицето подлежи на задължителнарегистрация по ЗДДС?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно § 1, т. 14 от ДР на ЗДДС като услуги извършвани по електронен път се определят услугите, предвидени в Приложение II на Директива 2006/112/ ЕИО относно общата система на данъка върху добавената стойност и чл. 7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011, както и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги. Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършвана по електронен път. Съгласно параграф 1 на чл. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 понятието „услуги, предоставяни по електронен път“ съгласно Директива 2006/112/ЕО, включва услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано – предвид естеството им, при минимална намеса на човешки фактор и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии.
Предвид това, услугите, изброени във всички категории, следва да се третират като „услуги, извършвани по електронен път“, доколкото се предоставят автоматизирано и чрез интернет или електронна мрежа, при минимална намеса на човешки фактор и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии.
Предвид изложеното, за категория „преподавателска дейност“, изброените услуги могат да се третират като електронни услуги ако представляват:
а) автоматизирано дистанционно обучение, чието функциониране е зависимо от интернет или подобна електронна мрежа и чието предоставяне изисква ограничена или нулева намеса на човешки фактор, включително виртуални класни стаи, с изключение на случаите, когато интернет или подобна електронна мрежа се използва единствено като инструмент за комуникация между преподавателя и ученика;
б) учебни материали, които се попълват от учениците в интернет и се оценяват автоматично, без намеса на човешки фактор.
Учебни услуги, при които съдържанието на курса се преподава от учител чрез интернет или електронна мрежа (а именно чрез дистанционна връзка), както и учебни услуги за дистанционно обучение като курсове по пощата не попадат в обхвата на „услуги, извършвани по електронен път“
Услугите, посочени в категория „консултации“ и „програмиране“ (с изключение на уеб оптимизация) нямат характер на „услуги, извършвани по електронен път“, доколкото при извършването им има намеса на човешки фактор и не се предоставят автоматизирано. По отношение на извършването на уеб оптимизация следва да имате предвид, че за „услуги, извършвани по електронен път“ се считат:
а) поддържане на интернет пространство и интернет страница;
б) автоматизирано, онлайн и дистанционно поддържане на програми;
в) дистанционно администриране на системи;
г) онлайн съхраняване на данни, при което се съхраняват специфични данни, възстановявани по електронен път;
д) предоставяне на дисково пространство онлайн при заявка.
В случай, че при извършване на услугите в категория „програмиране“ няма намеса на човешки фактор и същите могат да се определят като:
а) даване на достъп или снемане на софтуер (включително програми за доставки/счетоводни програми и софтуер за антивирусна защита), заедно с актуализациите;
б) софтуер за блокиране появяването на рекламни банери, познат още като банер блокатор;
в) драйвери за снемане на информация, такива като софтуер, който осигурява интерфейс на компютри с периферно оборудване (например принтери);
г) онлайн автоматизирана инсталация на филтри върху интернет пространство;
д) онлайн автоматизирана инсталация на защитни системи,
то тези услуги следва да се третират като „услуги, извършвани по електронен път“.
За услугите, посочени в категория „Дизайн“ следва да имате предвид, че в тази категория за „услуги, извършвани по електронен път“ се считат:
а) даване на достъп или снемане на десктоп форми;
б) даване на достъп или снемане на фотографски или картинни образи или скрийнсейвъри;
в) дигитално съдържание на книги и други електронни публикации;
г) абонамент за онлайн вестници и списания;
д) интернет протоколи и статистика за интернет пространството;
е) онлайн новини, информация за трафика и за времето;
ж) онлайн информация, генерирана автоматично от софтуер въз основа на въведени от получателя специфични данни, такива като юридически или финансови данни (и по-специално такива като постоянно актуализирани данни за фондовите борси, в реално време);
з) предоставяне на рекламно място, включително рекламни банери на интернет пространство/интернет страница;
и) използване на машини за търсене и интернет директории.
Предвид изложеното, в случай, че предоставяте „услуги, извършвани по електронен път“ на данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в друга държава членка, в която Вие нямате постоянен обект, може да се регистрирате при условията на чл. 156 от ЗДДС.
Когато услугите, които са изброени в запитването се извършват към данъчно незадължени лица, установени или с постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Европейския съюз, се прилага разпоредбата на чл. 21, ал. 5 от ЗДДС и в този случай не следва да се регистрирате по ЗДДС.
В случай, че услугите, изброени в запитването се извършват към данъчно задължени лица, установени на територията на друга държава членка и към момента на извършването им не сте регистрирани по ЗДДС, подлежите на регистрация по реда на чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС, в случай, че доставките са с място на изпълнение на територията на друга държава членка (а това е така, когато получател по доставката е данъчно задължено лице, установено на територията на друга държава членка, съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС).
За услугите, посочени в запитването, които се извършват към получатели – лица, установени на територията на страната, формирате оборот за регистрация, по реда на чл. 96 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *