общата система на данъка върху добавената стойност, който е задължителен и се прилага във всички държави членки на Общността. Съгласно чл.18, пар.1 от Регламента, доставчикът на услуги може да счита,

2_ 1845-1/20.12.2012г.
чл.21, ал.2 от ЗДДС
Представляваното от Вас дружество ще извършва услуги на регистрирано за целите на ДДС лице в Италия.Услугите представляват работа по извършване на месечно абонаментно информационно обслужване. Същите ще се заявяват от клиента в предварително сключен договор и като типове ще бъдат четири вида:
А) Услуги по набиране и доставка на информация за документацията по активни обществени поръчки и търгове: издирване, копиране на технически носител, сканиране, съхраняване в PDF формат и др.
Б) Ежедневен интернет мониторинг по ключови думи: довеждане на клиенти от интернет мрежата до сайта на клиента чрез следене на търсенето по ключови думи в интернет търсачките и др.
В)Услуга по вписване на данни в сайта на клиента: работа на качване на сайта на клиента на издирената информация и др.
Г) Услуга по актуализация и оптимизация на софтуер на клиента, чрез който от сайта му се изпраща информация вече на негови клиенти.
Интересувате се какво еданъчното облагане по ЗДДС на посочените услуги.
С оглед разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/ изразявамеследното принципно становище:
За да се определи данъчното облаганена доставките с услуги най- напред следва да се определи мястото на изпълнение на доставката
Правилата за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга са разписани в чл.21 от ЗДДС. Според ал.1, когато получателят на услугата е данъчно незадължено лице мястото на изпълнение на доставката е там, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато услугата се предоставя от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, мястото на изпълнение е там, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.
Според ал.2, когато получателят на услугата е данъчно задължено лице мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Ако тази услуга се предоставя на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В действащия ЗДДС и ППЗДДС не са регламентирани документи, необходими за доказване статута на получателя – данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Такива доказателства са установени в Регламент за изпълнение /ЕС/ № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, който е задължителен и се прилага във всички държави членки на Общността. Съгласно чл.18, пар.1 от Регламента, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен в Общността има статут на данъчнозадължено лице, когато получателят му е съобщил идентификационния си номер по ДДС и доставчикът получи потвърждение за валидността на този идентификационен номер и за свързаното с него име и адрес в съответствие с чл.31 от Регламент /ЕО/ № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност.
В конкретния случай посочвате, че получателят на услугите е регистрирано за целите на ДДС лице в Италия и съответно мястото на изпълнение на предоставените от Вас доставки на услуги ще е там, където е установено лицето т.е. на територията на Италия. За доставка с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява ДДС на основание чл.86, ал.3, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗДДС. На основание разпоредбата на чл. 79 ал.2, т.2 от ППЗДДС фактура/известие се издава и за извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната в рамките на икономическата дейност на лицето, като във фактурата не се начислява данък.
При липса на безспорни доказателства, че получателят по доставката има статут на данъчно задължено лице към датата на данъчното събитие, се счита,съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДДС, че доставката е с място на изпълнение на територията на страната и на основание чл. 82, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗДДС данъкът е изискуем от дружеството Ви в качеството на регистрирано по ЗДДС лице – доставчик на услуга.’

Оценете статията

Вашият коментар