ЗМДТ, чл.59, aл. 2,ЗМДТ, чл.59, aл. 1

1836/30.06.2008г.
ЗМДТ – чл.59, ал.1 и ал.2
В запитването описвате следната фактическа обстановка: товарен автомобил до 12 тона е с мощност на двигателя до 74 kW, снабден е с действащо катализаторно устройство и е с екодвигател, съответстващ на стандарт „Евро 3”.
Въпросът, които отправяте е следва ли за товарния автомобил да се ползват едновременно намаленията по чл.59, ал.1 и ал.2?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Данъкът върху превозни средства за товарен автомобил до 12 т. технически допустима максимална маса се определя по реда на чл.55, ал.6 отЗакона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.
В общата разпоредба на чл.59, ал.1 ЗМДТ е предвидено, че за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.
Алинея 2 на чл.59 от с.з. от друга страна визира, че за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с “екодвигатели“, съответстващи на стандартите “Евро 2“, “Евро 3“, “Евро 4“ и “Евро 5“, данъкът по чл.55, ал. 5, 6, 7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление.
Разпоредбата на алинея 2 се явява специална по отношение на общата разпоредба на алинея 1 на чл.59. В алинея 2 изчерпателно са изброени превозните средства, по отношение на които се прилага, както и е конкретизирано, че намалението се прави от данъка по чл.55, ал.5, 6, 7 и 13.
Предвид горецитираното, за товарен автомобил до 12т. снабден с “екодвигател“, съответстващ на стандарта “Евро 3“ намалението на данъка върху превозните средства следва да се извърши по реда на специалната разпоредба на чл.59, ал.2 от ЗМДТ, а именно данъкът определен по чл.55, ал.6 от ЗМДТ следва да се заплати с 50 на сто намаление. Недопустимо е едновременно с това приложението и на общата разпоредба на алинея 1 на чл.59 и още едно последващо намаление на дължимия данък.
Следва да имате в предвид, че данъчно задълженото лице трябва да удостовери обстоятелството, че товарният автомобил е снабден с “екодвигател“, съответстващ на стандарта “Евро 3“, представяйки необходимите документи.

Оценете статията

Вашият коментар