общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент № 282/2011), доколкото в описаната фактическата обстановка същият е регистриран за целите на ДДС в Полша.

Изх. №53-04-635
06.10. 2016 г.
чл.21, ал. 2 от ЗДДС
чл.10,ал. 1 от ЗКПО
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Дружествотов качеството на изпълнител има сключено споразумение с данъчно задължено регистрирано по ДДС лице в Полша, за организиране на рекламно събитие на територията на страната, свързано с предстояща рекламна кампания на марка енергийна напитка. В тази връзка дружеството ще наеме PR агенция, която ще осъществи билборд рекламна кампания, фото и видео заснемане, заснемане на клип, принт и онлайн кампания, фейсбук реклама, промотиране на продукта и др. подобни рекламни мероприятия на територията на страната.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Къде е мястото на изпълнение на рекламното събитие за целите на ЗДДС?
2. Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит за дружеството, по фактури за услуги, извършени от PR агенцията?
3. Разходите, фактурирани от PR агенцията, представляват ли данъчно призната разход по смисъла на ЗКПО?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В конкретния случай, получателят на услугите следва да се определя като данъчно задължено лице по смисъла на параграф 18, т. 1, б „а“ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент № 282/2011), доколкотов описаната фактическата обстановка същият е регистриран за целите на ДДС в Полша.
Организирането на събития, когато с тях се цели разпространение на дадено съобщение, предназначено да информира потребителите за наличието и качеството на даден продукт или услуга с цел увеличаване на продажбите на този продукт или услуга, следва да бъдат разглеждани като рекламна услуга в полза на лицето, чиято дейност се рекламира.
В случая, от страна на дружеството се извършват редица мероприятия, чиято цел е популяризиране на марка енергийна напитка и привличане на повече потенциални клиенти. Организирането на събития, когато с тях се цели разпространение на дадено съобщение, предназначено да информира потребителите за наличието и качеството на даден продукт или услуга с цел увеличаване на продажбите на този продукт или услуга, следва да бъдат разглеждани като рекламна услуга в полза на лицето, чиято дейност се рекламира. В тази връзка, доставката на рекламна услуга не попада в изключенията за определянето на мястото на изпълнение, поради което следва да се приложи чл. 21, ал.2от ЗДДС и доколкото получателят на рекламната услуга няма постоянен обект, то мястото на изпълнение ще е извън територията на страната. В този случай, на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС за извършената от ООД доставка не се начислява ДДС.
Следва да се има предвид, че за целите на рекламата, могат да се използват различни средства и физически носители като телевизия, печатни материали, интернет, стена, билборд, видео и др., като един от възможните носители на този вид услуга, може да е недвижим имот. В този случай, следва да се приеме, че недвижимия имот /билборд/ е само носител на услугата, т. е пространство за рекламата, но не е предмет на услугата.
В случай, че от дружеството се преотдават под наем, наети от него или собствени билбордове или стени, то услугата следва да се определи като такава, свързана с недвижим имот, чието място на изпълнение се определя по реда на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС и предвид местонахождението им на територията на страната да начисли 20% ДДС.
По втори въпрос:
Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са уредени в разпоредбите на чл. 68 – чл. 72 от ЗДДС.
Според разпоредбата на чл. 71, т. 1 от ЗДДС, условие за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит, е лицето да притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115, в който данъкът е посочен на отделен ред по отношение на доставки на стоки или услуги, по които лицето е получател.
В случай, че доставките на услуги фактурирани от PRагенцията се използват за целите на независимата икономическа дейност на дружеството, за да упражни право на данъчен кредит, следва да притежава фактура, съставена в съответствие с изискванията на чл. 114 от ЗДДС и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
По смисъла на чл. 69, ал. 2 от ЗДДС, независимо, че услугата която дружеството получава от PR агенция ще се използва за доставка с място на изпълнение извън територията на страната, то за целите на правото на данъчен кредит се приема, че доставката е облагаема и при спазване на посочените по-горе условия ще е налице право на приспадане на данъчен кредит.
По трети въпрос.
Признаването на разходи за данъчни цели се извършва въз основа на общите изисквания на счетоводното законодателство и специфичните разпоредби на ЗКПО.
Доколкото в конкретния случай разходите за рекламни дейности са свързани с независимата икономическа дейност на предприятието, документално са обосновани чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч, отразяващ вярно стопанската операция (чл. 10, ал. 1 и 3 от ЗКПО), то отчетените счетоводни разходи по този повод са признати.
Следва да се има предвид, че доказателствата подлежат на преценка и анализ от органите по приходите в ревизионно производство, съобразявайки всички относими факти и обстоятелства, за конкретните доставки.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 253

Изх. № М-26-К-83Дата: 01.10.2019 год. ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;ДР на Наредба №Н-18, § 1, т. 19. ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г.

Становище на НАП с Изх. №23-22-1830/31.10.2019 г.

Изх. №23-22-1830/31.10.2019 г.ЗКПО – чл.44ЗКПО – чл.196 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило по компетентност писмено запитване, прието с вх. №23-22-1830/14.10.2019 г., относно