одадена жалба с вх. № 94-П-142/06.04.2017 г.

Изх. № 94-П-142
Дата:25.04.2017 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 10;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 13;
ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 7.
ОТНОСНО: Подадена жалба с вх. № 94-П-142/06.04.2017 г.
По повод Ваша жалба, постъпила вна Националната агенция за приходите, Ви уведомявам за следното:
На основание чл. 13, ал. 1, т. 10 и 13 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) не са облагаеми:
?лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане, и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела;
?обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи.
Видно от приложения към жалбата Ви изпълнителен лист № 126/2013, издаден на 27.10.2014 г. от Старозагорския административен съд, Националната агенция за приходите е осъдена да Ви заплати сумата 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 23.02.2009 г. Предвид цитираната по-горе разпоредба на чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗДДФЛ това обезщетение е освободено от облагане, т.е. не представлява облагаем доход по смисъла на чл. 12, ал. 1 от същия закон. Тъй като съдебно установеното вземане в конкретния случай не подлежи на облагане, законната лихва върху това вземане също е необлагаем доход, предвид текста на чл. 13, ал. 1, т. 10 от ЗДДФЛ.
Приложената към жалбата Ви служебна бележка (образец № 4) се издава на основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ и с нея се удостоверява размерът на изплатения облагаем доход от други източници по чл. 35 и на удържания авансово данък, ако има такъв. В този формуляр не следва да се описват доходи, които са освободени от облагане по силата на ЗДДФЛ и съответно в конкретния случай не е било необходимо същият да Ви бъде издаван и предоставян. Обстоятелството, че платецът на доходите е издал служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ без да има такова задължение по закон не променя данъчното третиране на получените от Вас доходи.
Уведомявам Ви, че по жалбата и приложените към нея документи ще се извърши проверка.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР:
/Г. ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар