окончателно отнемане на разрешението за организиране на хазартни игри;

2_2912/21.11.2008г.
ЗКПО – чл.244.
Във Ваше писмено запитване, заведено с вх.№……………. по регистъра на ТД на НАП – гр………….., препратено в Дирекция „ОУИ” гр… с изх.№……………. и заведено с вх.№…………………. е описана следната фактическа обстановка:
Дружеството има Разрешение за организиране на хазартни игри с хазартни игрални автомати, валидно до 22.12.2010г. На 21.01.2008г. Държавната комисия по хазарта /ДКХ/ взема решение за окончателно отнемане на разрешението. Същевременно, със заповед от 01.02.2008г. ДКХ предприема предварително изпълнение на решението за окончателно отнемане на разрешението и запечатва залата и игралните съоръжения.
Дружеството обжалва решението и предварителното му изпълнение пред Административен съд …., като към момента на запитването:
– няма решение на съда относно окончателно отнемане на разрешението за организиране на хазартни игри;
– на 23.07.2008г. Върховния административен съд отменя разпореждането за допускане на предварително изпълнение на решението на ДКХ; със заповед от 11.08.2008г. комисията разпорежда разпечатване и освобождаване от отговорно пазене на игралните съоръжения.
Междувременно, на 17.07.2008г. дружеството подава искане за даване на разрешение за организиране на хазартни игри със същите игрални автомати, но в зала на друг адрес. До 08.11.2008г. ДКХ не е издала становище по подаденото искане.
На 08.11.2008г. ДКХ дружеството възобновява работата на игралната зала на първоначалния й адрес.
Поставен е въпроса:
Дължи ли дружеството алтернативен данък по чл.244 от ЗКПО и за кое тримесечие?
Предвид действащата нормативна уредба изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.4, ал.1 от Закона за хазарта /ЗХ/ хазартните игри на територията на Република България се организират и провеждат само с разрешение на Държавната комисия по хазарта /ДКХ/. В чл.18, ал.1 от ЗХ са определени компетентностите на ДКХ, както и правилата, съобразно които комисията дава, отказва да даде и отнема разрешения за организиране на хазартни игри.
Съгласно чл.26 от ЗХ решенията на ДКХ влизат в сила, когато не са обжалвани в срок или когато подадената жалба не е уважена.
При обжалване на решение и при липса на окончателно решение от съда, отнемането на разрешението не е реализирано, поради което алтернативен данък за хазартна дейност следва да се декларира и дължи.
Съгласно чл.242 от ЗКПО хазартната дейност с хазартни игрални автомати се облага с данък върху хазартната дейност, който е окончателен и се определя за вписаните в разрешението и експлоатирани автомати и съоръжения /чл.244 от ЗКПО/.
На основание чл.245, ал.3 от ЗКПО данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издадено или е отнето разрешението за организиране на хазартни игри със съответното съоръжение. В ал.2 на същата норма е предвидено, че за тримесечията преди издаване и след отнемане на разрешението за организиране на хазартни игри със съответното съоръжение данък не се дължи.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »