ЗКПО, чл.75,ЗДДФЛ, чл.50,ЗДДФЛ, чл.26, aл. 1

2_273/22.02.2011г.
ЗДДФЛ – чл.26, ал.1, чл.50
ЗКПО- чл.75
Въпросът Ви е: трябва ли да подавате годишна данъчна декларация за доходите?
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка не става ясно, поради какви причини на едноличният търговец е възстановен данък върху недвижимите имоти за период от пет години и същевременно му е начислен данък върху недвижимите имоти за същия период в по-голям размер, поради което предвид действащата нормативна база, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.26, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.
Понятието “данъчна печалба“ е положителният данъчен финансов резултат, получен след преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели по реда на ЗКПО (чл. 18 от ЗКПО).
Съгласно §1, т.16 от Допълнителните разпоредби към ЗКПО, „счетоводен финансов резултат” е печалбата /загубата/ по отчета за приходите и разходите за определен период от време, преди начисляването на разходите за данъци от печалбата.
Като регистриран едноличен търговец имате статут на предприятиепо см. на Закона за счетоводството /ЗСч/ и имате задължение за водене на счетоводство, при спазване на изискванията и принципите за неговото осъществяване. Съгласно чл.17 от ЗСч разходите и приходите се класифицират и представят във финансовите отчети при условията и по реда на приложимите счетоводни стандарти.
Възстановената сума от местен данък, както и начисления и платен данък върху недвижимите имотинаедноличния търговец, представляват стопански операции, които следва да намерят отражение в счетоводството на предприятието и така участват при формирането на счетоводния финансов резултат. В този случай следва да се имат в предвид разпоредбите на чл.75 – 81 от ЗКПО, касаещи коригирането на счетоводни грешки.
Следователно, едноличният търговец, спазвайки принципите на Закона за счетоводството, е задължен да посочи облагаемият си доход, представляващ формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба, в приложение 2 на годишната си данъчна декларация за доходите по чл.50 от ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар