определяне мястото на изпълнение на доставка.

2_1411-1/18.07.2008
Относно: определяне мястото на изпълнение на доставка.
Уважаеми г-н Т,
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Териториална дирекция на НАП гр.Ш., изпратено за отговор в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В., изразявампринципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/..
В писмото си сочите, чедружеството Ви е с основен предмет на дейност изкупуване, обработка и продажба на тютюн в преработен вид. За промишлената обработка на тютюна дружеството притежава безсрочно разрешително, издадено на основание ПМС № 1011/21.12.2004 год.. Описвате също, че за определени количества тютюн е необходима допълнителна обработка, която се извършва в предприятието на „M” S.A в гр.Кавала, Гърция. „M” S.A е мажоритарен собственик на предприятието „М Б” АД. Във връзка с допълнителната обработка, тютюна се транспортира от предприятието Вив с.С до предприятието на„M” S.A в гр.Кавала. След приключване на обработката, тютюна се експедира от Вашето дружество до трети страни или до страни от Европейския съюз.
Правото на собственост върху продукцията се прехвърля от „М Б” АД на клиенти от трета страна или от страна членка на ЕС при условия на доставка FCA или DDU.
С оглед описаната фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Задължително условие ли е при изпращане и транспортиране на стоката от територията на страната до територията на друга държава членка, с цел извършване на работа по тази стока, която се извършва на територията на друга държава членка, стоката да бъде върната на изпращача на територията на нашата страна, след извършването на работата по нея, за да не се счита тази доставка вътреобщностна /чл.7, ал.5, т.8 от ЗДДС? Какъв е максималният срок, след изтичане на който стоката трябва да се върне на територията на страната? Как следва да бъдат документирани следните обстоятелства:
– изпращането на стоката за обработка от територията на страната до територията на Р Гърция;
– получаването на извършената услуга по допълнителна обработка;
– връщането на стоката на територията на страната.
2. В случай, че след приключване на обработката, стоката не се връща на територията на страната, а се експедира от „М Б” АД от територията на Р Гърция до трета страна или до страна членка на ЕС налице ли е вътреобщностна доставка. Следва ли да се прехвърли собствеността на тютюна на „M” S.A, Гърция и как се документират тези обстоятелства, в случай че доставката се приравнява на вътреобщностна?
3. Как се документират доставките, извършени от „М Б” АД до клиенти от ЕС и трети страни от пристанище Солун при условия на доставка FCA или DDU.
1. По отношение доставката на услугата по допълнителната обработка на тютюн извършена от„M” S.A, Гърция:
Съгласно чл.21, ал.2, т.3, б.”в” от ЗДДС мястото на изпълнение на услуга, която представлява работа по движима вещ т.е. обработка, преработка или поправка на стоки е там, където услугата фактически се извършва.
Когато получателят на услугата е установен в държава членка, различна от тази в която тя е осъществена, на основание чл.24, ал.3 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката е на територията на държавата членка издала идентификационния номер по ДДС на получателя. За да бъде приложена посочената разпоредба е необходимо едновременно да са налице следните условия:
– получател по доставката да е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от държавата членка, където фактически е извършена обработката на стоката;
– след приключване на обработката стоките да са изпратени или транспортирани извън територията на държавата членка, където фактически е извършена работата.
В описания случай, мястото на изпълнение на доставката на услуга по обработката на тютюн е на територията на Р България, при условие че „M” S.A е лице, установено на територията на Р Гърция. Данъкът за доставката е изискуем от Вас /като получател на услугата/ на основание чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС. Начисляването на данъка следва да извършите с протокол по чл.117 от ЗДДС, въз основа на фактура издадена от изпълнителя на услугата. В ЗДДС и в ППЗДДС липсва изричен регламент по отношение на други документите, с които се удостоверява доставката. Следователно мястото на сделката следва да бъде доказано с всички налични и относими към конкретната доставка документи.
2. По отношение на доставката на тютюн, експедиран от „М Б” АД от територията на Р Гърция до територията на трета страна или до територията на друга държава членка на Общността:
По смисъла на ЗДДС, доставка на стока е прехвърлянето на право на собственост или друго вещно право върху стоката. Разпоредбата на чл.17, ал.2 от закона регламентира, че мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който започва превозът й към получателя.
Предвид разпоредбата на чл.17, ал.2 от ЗДДС и посоченото от Вас обстоятелство, че към момента, в който започва превозът на обработения тютюн към клиентите Ви от трети страни или от Общността, стоката се намира на територията на Р Гърция, мястото на изпълнение на доставката е извън територията на страната и не подлежи на облагане с ДДС.
За извършената доставка на стока следва да издадете фактура, отговаряща на визираните в чл.114 от ЗДДС изисквания.
Сделките с място на изпълнение извън територията на Р България формират облагаем оборот за целите на регистрацията Ви по ДДС в държавата, на чиято територия е мястото на изпълнението им.
3. Относно данъчния режима на вътреобщностна доставка:
В хипотеза, при която „М Б” АД възмездно прехвърля правото на собственост върху тютюн на„MISSIRAN” S.A, Гърция и стоката се транспортира от територията на страната до територията на Р Гърция, е налице вътреобщностна доставка по чл.7, ал.1 от ЗДДС, при условие, че гръцкото дружество е лице, регистрирано за целите на ДДС в Р Гърция.
В този случай мястото на изпълнение на сделката е на територията на страната, но на основание чл.53 от ЗДДС данъчната ставка е нула. За да приложите нулева ставка на данъка следва да притежавате документи, удостоверяващи извършването на вътреобщностната доставка – фактура за доставката и документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на другата държава членка /чл.45 от ППЗДДС/.
От гледна точка на данъчния закон, посочените от Вас условия на доставка FCA или DDU са относими към определяне датата на данъчното събитие и издаването на данъчните документи.
Приложено, изпращам Ви копие на Указание № 24-000-27 от 21.04.2007 год. на Изпълнителния директор на НАП, в което подробно е изяснена материално-правната регламентация на вътреобщностните доставки на стоки по чл.7, ал.1 и ал.4 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар