Определяне на режима на ползване на данъчен кредит по реда на ЗДДС (обн.ДВ, бр.63/ 2006г., изм. ДВ, бр.108/ 2006г. в сила от 01.01.2007г.) и на ППЗДЦС (Обн. ДВ. бр.76/2006г., изм. ДВ. бр.101/ 2006г.,

Изх. № 24-34-383
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Определяне на режима на ползване на данъчен кредит по реда на ЗДДС (обн.ДВ, бр.63/ 2006г., изм. ДВ, бр.108/ 2006г. в сила от 01.01.2007г.) и на ППЗДЦС (Обн. ДВ. бр.76/2006г., изм. ДВ. бр.101/ 2006г., изм. ДВ. бр.3/2007г. в сила от 01.01.2007г.) при възлагания на вещи по реда на ДОПК от публични съдии изпълнители
В отговор на запитване от …………ЕООД, препратено с писмо с вх.№ 24-34-383 от 24.04.2007 г. по описа на ЦУ на НАП относно правото на ползване на данъчен кредит при извършване на публична продажба и възлагания на вещи, извършвана от публични изпълнители при АДВ, изразявам следното становище:
В новия ЗДДС режимът на облагането на доставката на стоки или услуги при публичната продан е регламентиран в Глава четиринадесета, озаглавена „Специфични случаи на доставки“. Тук е необходимо да се има предвид, че на облагане с ДДС ще подлежат само продажбите на стоки или имоти, които биха били предмет на облагаеми доставки по смисъла на чл.12 от ЗДДС, ако бяха предмет на обикновена продажба. В този смисъл, не се облагат принудителни продажби на стоки, които са предмет на освободени доставки, като например: прехвърляне на собственост върху земя или сгради, които не са нови, ценни книжа или вземания (с изключение на факторинг).
Относно отразяване на начисления данък по публичната продажба на стоки и услуги при определяне на резултата за съответния данъчен период, считам следното:
Съгласно разпоредбата на чл.86, ал.4 от ЗДДС за длъжника отпада задължението за издаване на данъчен документ и включването на размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл.125, ал.1 от ЗДДС.
Описаният режим на продажбите на стоки и услуги, регламентиран в чл. 1 3 1 от ЗДДС, е приложим в случаите, когато длъжникът е регистрирано лице по ЗДДС. Публичната продан на недвижим имот или вещи е един от способите за принудително изпълнение, извършващо се чрез съвкупност от актове. Фактическият състав на публичната продан завършва с окончателното възлагане на имота или движимата вещ, с което се прехвърля собствеността върху купувача. До този момент проданта не може да се счете за приключена, защото собствеността върху имота или движимите вещи, не е преминала у другиго. С оглед на това трябва да се приеме, че публичната продан приключва с извършването на последния акт по
1
нея, а именно издаването на постановлението за възлагане на веща. Доколкото разпоредбата на чл.246, ал.8 от ДОПК указва, че собствеността преминава върху купувача от датата на постановлението, считам, че към този момент следва да е налице изискването на регистрация по ЗДДС на длъжникът, а не датата на влизането в сила на постановлението за възлагане на вещта. Когато това изискване не е налице, отпада и задължението по чл.131 от ЗДДС за начисляване на данъка по продажбата.
В конкретния случай, постановлението за възлага на вещна по реда на чл.253 от ДОПК е издадено на 19.03.2007г., поради което, съгласно разпоредбата на чл.68, ал.5 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит възниква на датата на издаване на документа по чл. 131, ал. 1, т. 2 от ЗДДС.
Правото на данъчен кредит възниква, независимо от обстоятелството, че доставчикът не е издал фактура и не е начислил данъка за получателя по доставката. Съгласно разпоредбата на чл. 68., ал.1, т.1 от ЗДДС, в случай, че получателят по доставката ………ЕООД е регистрирано лице, има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги по облагаема доставка, данъкът по доставка, осъществена при условията на публичната продан по ДОПК, като за целта получателят трябва да притежава документ за продажбата по чл. 131, ал. 1, т. 2.
Съгласно разпоредбата на чл.131, ал.1, т.2 от ЗДДС, публичният изпълнител съставя документ за продажбата в 5-дневен срок, считано от получаване на пълната цена по продажбата, който следва да съдържа най-малко следните реквизити, посочени в чл.83, ал.1 от ППЗДДС, както следва:
1.наименование/име, адрес и идентификационен номер на публичния изпълнител,
съдебния изпълнител или заложния кредитор;
2.наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по
ДДС на длъжника;
3.наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по
ДДС (ако има такъв) на получателя (купувача);
4.количество и вид на стоката или вид на услугата;
5.данъчна основа и данък;
6.продажна цена на вещта по чл. 131, ал. 2 от закона;
7.дата на издаване на документа;
8.име, фамилия и подпис на съставителя на документа.
ЗАМ. -ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/ КРАСИМИР СТЕФАНОВ /’

Оценете статията

Вашият коментар