Определяне на данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ 63

Относно: Определяне на данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-6 от 03.06.2020 г., относно определяне на данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Съгласно декларация по чл. 14 от ЗМДТ е деклариран имот, находящ се в гр. П, район „….“, местност „….“ , с идентификатор ……, представляващ незастроен имот от 3503 кв.м. и собственици:
1. Н. В. К. – 2/10 ид.ч.;
2. А. Г. Д. – 2/10 ид.ч.;
3. Х. А. Д. – 1/10 ид.ч.;
4. Н. А. К. – 2/10 ид.ч.;
5. И. Х. Д. – 2/10 ид.ч.;
6. С. Н. Д. – 1/10 ид.ч.
Във връзка с подадено искане за прихващане и възстановяване по реда на чл. 129 от ДОПК за възстановяване на данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин са поставени следните въпроси:
1. Как следва да се определи данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин на Н. В. К., относно извършена сделка с нотариален акт № 149 от 07.05.2020 г.?
2. Следва ли да се възстанови претендираната от лицето сума за данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин в размер на 597,93 лв.?
Поради неизяснената фактическа обстановка, в отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Първи въпрос: По силата на чл. 44, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Данъчнозадължено лице е приобретателят на имуществото по чл. 44, а при замяна – лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго.
В приложения към запитването нотариален акт е вписано, че “учредителите ……. заявяват, че са съгласни и прекратяват съсобствеността върху вещните права за жилищните сгради, ………., при условията на настоящия договор, като не си дължат суми за уравнение на дяловете.“
Следва да имате предвид, че на основание чл. 47, ал. 3 от ЗМДТ, при делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
Втори въпрос: Предвид нормата на чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ, компетентен орган за установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци са служители на общинската администрация, като приложимият процесуален ред е този по ДОПК. В производствата по установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаването им – на публични изпълнители /чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ/. Правомощията на органите по приходите са изброени изчерпателно в чл. 12 от ДОПК.
Органите по приходите осъществяват производствата самостоятелно, като при изпълнение на правомощията си, определени в чл. 12, ал. 1 от ДОПК, те са независими и действат само въз основа на закона /чл. 4 от ДОПК/. Доказателствата в административното производство се събират служебно от органа по приходите или по инициатива на субекта. Всички събрани доказателства подлежат на обективна преценка и анализ /чл. 37, ал. 1 от ДОПК/.
При условие, че в производството по ДОПК след извършена обективна преценка и анализ на събраните доказателства се установи, че данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин по реда на ЗМДТ е недължимо внесен, същият подлежи на възстановяване.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.97а, aл. 1

Изх.№20-00-23307.07.2011г.чл. 97а, ал. 1 от ЗДДСВ запитването поставяте следниявъпрос:Получател по доставка на услуга от чуждестранно лице, следва ли да се регистрирара по ЗДДС. Съобразявайки относимата

ЗДДС, чл.3, aл. 2,ЗДДС, чл.96, aл. 2

Изх. № 20-00-43615.10. 2015 г. чл. 3, ал. 2 от ЗДДС чл. 96, ал. 2 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:Собствениците на обекти

Социално и здравно осигуряване на чуждестранно лице – пенсионер, гражданин на Италия, полагащи труд на територията на Република България без трудово правоотношение. Удостоверяване на дните на пребивав

Изх. №04-19-871Дата:06.02.2008 г.ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на чуждестранно лице – пенсионер, гражданин на Италия, полагащи труд на територията на Република България без трудово правоотношение.

Данъчно третиране на продажба на поземлен имот.

2_2919/28.12.2009ЗДДС, чл.45, ал.5ОТНОСНО: Данъчно третиране на продажба на поземлен имот. Видно от изложеното в запитването, предстои продажба на поземлен имот, собственост на дружеството, представляващ стопански

Определяне на данъчната основа на доставка на апартаменти, във връзка с данъци и такси по прехвърлянето на собствеността, които са за сметка на купувача,

Изх. № 26-Т-103Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: Определяне на данъчната основа на доставка на апартаменти, във връзка с данъци и такси по прехвърлянето на собствеността,

здравно осигуряване на чуждестранно лице-пенсионер, гражданин на Гърция, полагащ труд на територията на Република България като едноличен търговец

1_15/25.01.2010гЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6Относно:здравно осигуряване на чуждестранно лице-пенсионер, гражданин на Гърция, полагащ труд на територията на Република България като едноличен търговецВъв връзка