Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 64

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП …. с вх.№ 07-00-76/03.04.2019г., изразявам следното становище:
Съгласно изложеното в запитването имате работник, който притежава Експертно решение от ТЕЛК с определена над 50 % трайно намалена работоспособност. По време на валидността на решението на ТЕЛК, лицето навършва възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и след изтичане срока на решението на ТЕЛК, същото не е подновено. Към запитването не прилагате документи.
С оглед на това, поставяте следните въпроси: Следва ли лицето да продължи да ползва облекчения – 6 дни допълнителен платен годишен отпуск по чл.319 от Кодекса на труда /КТ/ и данъчно облекчение за ДОД?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
При авансовото облагане на получените доходи от трудови правоотношения месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лева, включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението /чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ/.
Годишният данък се определя от работодателя по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година, съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ. Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето /чл. 49, ал. 6 от ЗДДФЛ/.
Ползването на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност може да се извърши и с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилага копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК /чл. 23, ал.1, т. 1 от ЗДДФЛ/.
За да е валидно експертното решение следва да обхваща част от годината на ползване на данъчно облекчение в срока на действието си, т.е. решението е влязло в сила и не е изтекъл срока на определената с него инвалидност, да е издадено с пожизнено определена степен на неработоспособност, нормативен акт да му придава такова действие по отношение на всички институции и лица или норма от данъчен закон да му делегира такова действие за целите на облагането.
Съгласно § 10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ /в сила от 01.01.2012 г./, лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК, ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
Видно от така изложената в запитването фактическа обстановка, лицето е навършило възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО в срока на решението на ТЕЛК, т.е налице е хипотезата на § 10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ /изречение второ/. Следователно, за данъчни цели за следващите години, при запазване на сега действащата нормативна база, същото ще може да ползва данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на ЗДДФЛ.
Относно това дали лицето ще може да продължи да ползва допълнителен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ, Ви обръщам внимание, че Националната агенция за приходите не е компетентна да Ви предостави становище по приложение на разпоредбите на Кодекса на труда.

Оценете статията

Вашият коментар