определяне на данъка и осигурителния доход за лица, работещи по договори за управление и контрол и по без трудово правоотношение

Изх. № 26-Р-6
Дата: 10.03.2008 год.
Относно: определяне на данъка и осигурителния доход за лица, работещи по договори за управление и контрол и по без трудово правоотношение
Във връзка със запитването Ви, постъпило вна НАП и заведено с вх. № 26-Р-6/22.02.2008 г., Ви уведомяваме следното:
I. Възнаграждения по договори за управление и контрол:1. Социално осигуряване:
Осигуряването на лицата по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както синдиците и ликвидаторите се провежда на основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване и е за всички осигурени социални рискове, независимо дали лицето е пенсионер. Съгласно промяната на чл. 1, ал. 5 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски /ДВ, бр.20 от 26.02.2008 г./ осигурителните вноски за тези лица се дължат върху полученото или начислено, но неизплатено възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност и квалификационни групи професии и длъжности, определени в Закона за бюджета на ДОО за 2008 г., и не повече от максималния му размер – 2000 лв. Същите са в съотношение 60:40 между осигурителя и осигуреното лице, независимо дали лицето е пенсионер.
2. Здравно осигуряване:
Предвид уреденото по силата на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване уеднаквяване на осигурителният доход за държавното обществено осигуряване (ДОО) и здравното осигуряване (ЗО), върху възнагражденията на изпълнителите по договори за управление и контрол се дължат здравноосигурителни вноски. През 2008 г. вноската е в размер 6 на сто, разпределена между възложител и изпълнител в съотношение 60 : 40.
3. Данъчно облагане:
Съгласно §1, т.26, буква „з“ (нова, ДВ, бр.113 от 2007 г., в сила от 1 януари 2008 г.) от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), за целите на данъчното облагане правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия, са „трудови правоотношения“ по смисъла на този закон. Следователно, считано от 1 януари 2008 г., възнагражденията на изпълнителите по договори за управление и контрол подлежат на авансово и годишно облагане по реда, предвиден в ЗДДФЛ за облагането на доходите от трудови правоотношения.
П. Възнаграждения за работа без трудови правоотношения:
1. Социално осигуряване:
Съгласно чл. 4, ал. З, т. 5 от КСО лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение равно или над една минимална работна заплата за страната, след намаляването му с нормативно признатите разходи, се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.
В случаите, когато лицата полагат труд без трудово правоотношение и са осигурени на друго основание през съответния месец, осигурителни вноски се дължат, независимо от размера на възнаграждението, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на ДОО. На основание чл. 4, ал. 6 от КСО, лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание, когато полагат труд без трудово правоотношение /т.5/. При определяне на облагаемия доход от възнагражденията, изплатени след 01.01.2008 г., се приспадат разходи за дейността в размер на 25 на сто /чл. 29, т. 2 от ЗДДФЛ/.
2. Здравно осигуряване:
Здравноосигурителни вноски за работещите без трудови правоотношения лица се дължат по силата на чл. 40, ал.1, т.З, буква „а“и „б“ и т. 6 от Закона за здравното осигуряване и в съотношение 60:40.между осигурител и осигурено лице.
В случаи, когато лицето е пенсионер, като такъв е здравно осигурен съгласно чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО за сметка на републиканския бюджет върху размера на получаваната пенсия. Това обаче не отменя действието на т. 6 от същата алинея, според която за лицата, получаващи доходи на различни основания, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи.
За получаващите пенсии, които полагат труд без трудово правоотношение, се внасят здравноосигурителни вноски, ако полученото от тях възнаграждение за
месеца е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната след намаляването му с нормативно признатите разходи.
Здравноосигурителни вноски се дължат и когато получаваното от пенсионера възнаграждение след намаляването му с нормативно признатите разходи е по-малко от една минимална работна заплата, когато е осигурен по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО за съответния месец.
Не се дължат Здравноосигурителни вноски върху възнаграждение, което след намаляването му с нормативно признатите разходи е по-малко от една минимална работна заплата и лицето не е осигурено на друго основание по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО за месеца.
Следва да се има предвид, че сборът на получаваната пенсия и възнаграждението не трябва да бъда по-голям от максималния месечен осигурителен доход, определен за периода.
3. Данъчно облагане:
Възнагражденията по извънтрудови правоотношения подлежат на авансово и годишно облагане.
Когато платец на възнагражденията е предприятие, авансовият данък се определя, удържа и внася от предприятието. Размерът на дължимия данък се определя, като разликата между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски се умножи по данъчна ставка 10 на сто (чл. 43 от ЗДДФЛ). За данъчната 2008 г. облагаемият доход е придобитият доход, намален с 25 на сто разходи за дейността. За изплатените доходи и за авансово удържания данък предприятието издава и предоставя на лицето, придобило дохода, „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“ по утвърдените образци за 2008 г.
На основание чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ, местните физически лица подават годишна данъчна декларация за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, в т.ч. възнаграждения по/, извънтрудови правоотношения. Годишната данъчна основа за възнагражденията/ без трудови правоотношения се определя, като облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с удържаните задължителни осигурителни вноски,/
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДСВъввръзка с

данъчно третиране на изплатени възнаграждения за предоставено право на ползване на рецепти за производство на аромати за хранителната промишленост

3_2295/16.05.2009г.ЗДДС, чл.21,ал.3ЗКПО, чл.12, ал.5ЗКПО, чл.195, ал.1ЗДДФЛ, чл.8, ал.6, т. 6, 7 и 8ЗДДФЛ, чл.37, ал.1, т. 5, 6 и 7ЗДДФЛ, чл.55, ал.1Относно: данъчно третиране на

определяне на осигурителния доход за лица, работещи по договори за управление и контрол и за лица, полагащи труд без трудово правоотношение, чиито възнаграждения са изплатени след 1 януари 2008 г., но

Изх. №24-00-8Дата: 18.04.2008 год.Относно: определяне на осигурителния доход за лица, работещи по договори за управление и контрол и за лица, полагащи труд без трудово правоотношение,

lifta hakkında