прилагане на разпоредбата па чл.13, ал. 4 от Приложение А Общи условия на Меморандума за финансиране към Рамковото споразумение между Европейската общност и Република България за съдействие по Прогр

Изх. № 26-A-114……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: прилагане на разпоредбата па чл.13, ал. 4 от Приложение А “Общи условия на Меморандума за финансиране“ към Рамковото споразумение между Европейската общност и Република България за съдействие по Програма ФАР
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …….,
По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-А-114/02.10.2007г., изразявам следното становище:
Според фактите, представени във Вашето запитване……. участва като водеща страна в три консорциума, учредени съгласно българското законодателство и изпълняващи договори по Програма ФАР за техническо сътрудничество, сключени с .
Въпросите, които поставяте са следните:
1.Консорциумите освободени ли са от облаганескорпоративен данък съгласно разпоредбата на ал.2 от чл.13 на Приложение А към Рамковото споразумение между Европейската общност и Република България за съдействие по Програма ФАР?
2.Какъв е начинът, по който следвада бъде отбелязано освобождаването от корпоративен данък в годишните данъчни декларации на Консорциумите?
По първия поставен въпрос:
Съгласно алинея 4 на член 13 “Данъчно облагане и мита“ от Приложение А на “Общи условия на Меморандума за финансиране“ към Рамковото споразумение, подписано от Комисията на Европейските общности и Република България за съдействие по Програмата ФАР (обн., ДВ, бр. 52 от 2003 г., в сила от 4.04.1995 г.), физическите и юридическите лица, включително и чуждестранният персонал на страните – членки на Европейската общност, които изпълняват договори за техническо сътрудничество, финансирани по линия на безвъзмездната помощ на ЕИО, ще бъдат освобождавани от данък върху печалбата и от данък върху доходите на физическите лица в страната на получателя.
Съдържанието на договорите за техническо сътрудничество, както и начинът на тяхното изготвяне, договаряне и сключване са уредени с член 8 от посоченото Приложение А. Съгласно алинея 1 на член 8 договорите за техническо сътрудничество могат да бъдат под формата на проучвания, надзор на строителни работи или договори за техническа помощ.
С оглед на цитираните разпоредби, за да се ползва предвиденото освобождаване от облагане с данък, това освобождаване следва да се отнася единствено по отношение на договори за техническо сътрудничество и обхваща изплащаните възнаграждения на физическите и юридическите лица, включително и чуждестранния персонал на страните -членки на Европейския съюз, които участват в изпълнението на тези договори.
Разпоредбата на чл.13 от ЗКПО регламентира предимство пред вътрешното законодателство на ратифицираните от Република България, обнародвани и влезли в сила международни договори. В тази връзка следва да се отбележи, че освобождаването от данък, предвидено в чл.13, ал.4 от Приложение А на “Общи условия на Меморандума за финансиране се прилага пряко, т.е. същото не е обвързано с прилагане на някаква специална процедура.
В българското законодателство договорът за гражданско дружество се урежда от чл. 357-364 на Закона за задълженията и договорите. С него две или повече лица обединяват дейността си – средства и усилия, за постигане на обща стопанска цел. По смисъла на данъчните закони неперсонифицираните дружества са приравнени на юридически лица, както и са определени като страна в административния процес по ДОПК с всички произтичащи от това последствия.
В контекста на данъчното третиране по реда на ЗКПО следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл.2, ал.2 за целите на този закон неперсонифицираните дружества се приравняват на юридически лица. Следователно всеки един от Консорциумите се разглежда като самостоятелно данъчно задължено лице на основание чл.2, ал.2 от ЗКПО, чиито печалби са обект на облагане по реда на този закон съгласно чл. 1, т. 1.
По втория поставен въпрос:
В качеството си на местно юридическо лице всеки един от Консорциумите е данъчно задължено лице по ЗКПО (чл.2, ал.1, т.1 във връзка с чл.З) и следва да подаде годишна данъчна декларация за 2007г. по чл. 92 от същия закон. В нея е необходимо да бъде посочено и основанието за освобождаване от корпоративен данък (съответната разпоредба от Рамковото споразумение). В проекта на Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО са предвидени редове, чрез които приходите и разходите от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, се изключват от счетоводния финансов резултат за целите на определяне на данъчния финансов резултат.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията

Вашият коментар