определяне на данъчна основа при доставка на недвижим имот на територията на страната по реда на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./.

2_1918/06.06.2007
ЗДДС, чл.26, ал.2 и ал.3
ОТНОСНО: определяне на данъчна основа при доставка на недвижим имот на територията на страната по реда на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./.
Във връзка с Ваше писмено запитване постъпило в Дирекция “ОУИ” – Варна с вх.№, с което поставяте въпроса, относно определянето на данъчната основа и дължимия данък, при продажбата на недвижим имот /апартамент/, когато данъка е включен в крайната договорената цена, с оглед разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното становище:
Прехвърлянето на правото на собственост върху сгради, които са нови по смисъла на §1, т.5 от ДР на ЗДДС, представлява облагаема доставка, данъчната основа на която ще се определи при условията на чл.26, ал.2 и ал.3 от ЗДДС – на база всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставка, без данъка по ЗДДС. Данъчната основа, следва да се увеличи с всички други данъци и такси дължими по доставката, и съпътстващите разходи, начислени от доставчика, като например комисионна, застраховка и други, пряко свързани с доставката.
Следва да имате предвид, че в случаите на доставка на нови сгради или на части от тях и прилежащия им терен, съгласно чл.27, ал.1, т.3 от ЗДДС данъчната основа не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването или от себестойността й.
Дължимият при доставката ДДС ще се определи, като образуваната по реда на чл.26 и чл.27 от ЗДДС данъчна основа се умножи по ставката на данъка. Тогава когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъка се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена. В този случайразмера на данъка ще се определи по формулата посочена в разпоредбата на чл.53, ал.2 от ППЗДДС, а именно:
Д = (Ц х ДС) / (100 + ДС), където:
Д е размера на данъка за конкретната доставка;
Ц е договорената цена с включен данък;
ДС е съответната данъчна ставка.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »