определяне на данъчната основа и дължимия данък върху добавената стойност при продажба на товарен автомобил придобит преди 01.01 .2007г.

Изх. № 24-33-483
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: определяне на данъчната основа и дължимия данък върху добавената стойност при продажба на товарен автомобил придобит преди 01.01 .2007г.
Уважаеми господин,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-33-483/ 15.11.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
Редът за определяне на данъчната основа на доставките е определен в чл.26 и чл.27 от ЗДДС. Предвид това. че в запитването не се посочват факти, които водят до прилагането на чл.27 от ЗДДС, който предвижда специален ред за определяне на данъчната основа, при определянето на последната следва да бъде приложена разпоредбата на чл.26 от ЗДДС. с която се регламентира общото правило за определяне на данъчна основа.
Данъчната основа е стойността върху, която се начислява или не се начислява данък в зависимост от това, дали доставката е облагаема или освободена. Безспорно конкретния случай се отнася, до облагаема доставка, поради което на основание чл.82, ал.1 във връзка с чл.12, ал. 1 от ЗДДС за регистрираното лице – доставчик възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност.
Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице. определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Размерът на данъка се определя като данъчната основа се умножи по данъчната ставка ( чл.67. ал.1 от ЗДДС).
Следва да има предвид, че ЗДДС предвижда специален ред на облагане на маржа па
цената, съдържащ в разпоредбите на Глава седемнадесета от ЗДДС, който е приложим когато са изпълнени едновременно следните условия:
-предмет на доставките да са стоки втора употреба по смисъла на § 1, т. 19 от ДР на
ЗДДС:
-доставката да се извършва от лице дилър по смисъла на §1. т. 23 от ДР на ЗДДС;
-съгласно чл.143. ал.1 от ЗДДС стоките втора употреба да са доставени на дилъра
на територията на страната ( включително внесени) или от територията на друга държава
членка от някое от следните лица:
-данъчно незадължено лице, или
-друго данъчно задължено лице като предмет на освободена доставка по чл.50 от
ЗДДС, или
-друго данъчно задължено лице. което не е регистрирано по ЗДДС, или
-друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената
Ако дори и само едно от посочените условия не е изпълнено, то разпоредбите на глава седемнадесета от ЗДДС не намират приложение, поради което данъчната основа на доставката следва да се определи по описания по-горе общ ред на закона.
//

Оценете статията

Вашият коментар