Определяне на данъчната основа на доставка на апартаменти, във връзка с данъци и такси по прехвърлянето на собствеността, които са за сметка на купувача,

Изх. № 26-Т-103
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Определяне на данъчната основа на доставка на апартаменти, във връзка с данъци и такси по прехвърлянето на собствеността, които са за сметка на купувача,
Запитването Ви, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Т-103/02.11.2007г. е следното: Дружеството Ви извършва продажба на собствени апартаменти на физически лица и юридически лица. В нотариалните актове е записана сумата на сделката с включен ДДС като крайна сума за получаване от дружеството Ви. Всички данъци и такси са за сметка на купувача. Следва ли дружеството Ви като страна – доставчик по сделката да начисли ДДС върху всички данъци и такси, които са за сметка на получателя по сделката.
На основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по направеното запитване изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 26, ал.2 от ЗДДС данъчната основа на доставката се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, без данъка по този закон. Съгласно ал.З, т.1 от същия законов текст, данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички други данъци и такси, когато такива са дължими за доставката.
Видно от цитирания законов текст, увеличението на данъчната основа с дължимите за доставката данъци и такси не е поставено в зависимост от това за чия сметка е заплащането им. ДДС следва да се начисли върху данъчна основа, включваща и всички данъци и такси, дължими по доставката, независимо че в конкретния случай заплащането им е за сметка на получателя по доставките Ви.
В този смисъл е и изразеното от ЦУ на НАП становище изх.№ 91-00-261/04.09.2007г., копие от което Ви изпращаме.
Приложение: Становище изх.№ 91-00-261/04.09.2007г. на ЦУ на НАП
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *